Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ
Tài liệu trong : Ngôn ngữ
2028 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 428.34 B135
Listening contents: Twenty 4-page units cover the key areas, such as Small Talk, Working in English Globally, Telephoning and Teleconferencing. Each unit contains: Exercises based on authentic audio recording, Grammar tips, Key phrases. Audio CD containing 78 minutes of authentic recordings.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 B853
Contents: Twenty 4-page units featuring key areas, such as Getting the Right Tone, Linking Ideas, Writing Quickly and Simply, Dealing with Difficult Issues and Editing the Language. Each unit contains: Exercises focused on written texts, vocabulary or key structures; Grammar tips; Key phrases.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 K414t
Translation and Own-language Activities provides structured, practical advice and guidance for using students' own languages within the ELT classroom. It presents effective ways of integrating carefully chosen activities, covering themes such as tools, language skills, language focus and...
Ký hiệu xếp giá: 418.0071 R5162a
An extensively revised and updated edition of this popular and accessible text. Approaches and Methods in Language Teaching Third edition is an extensive revision of this highly successful book. As in previous editions, both major and alternative approaches and methods are surveyed, with the...
Ký hiệu xếp giá: 428.24071 D182E
Nội dung cuốn sách gồm các phần: introduction; refrigeration and air conditioning; boiler and thermal power plant; renew able anergy; technical report.
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465 S9574 2014
Cuốn sách này bao gồm bảy chương, chủ yếu bao gồm quản lý cán bộ, phân tích công việc, đánh giá và quản lý hoạt động, động viên nhân viên, giữ nhân viên, phân chia công việc, tranh chấp lao động và xử lý nhân sự.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 T2384v 2014
Sách gồm các bài học: present tense; past tense; geruds/infinitives; subject-verb agreement; auxiliaries; ralative pronouns; nouns/pronouns; adjectives/ adverbs; comparisons; conjunctions; modifiers; negation.
Ký hiệu xếp giá: 410 F9319i 2014
Contents: What is Language? Morphology: The Words of Language, The Sentence Patterns of Language, The Meaning of Language, The Sounds of Language, Phonology: The Sound Patterns of Language, Language in Society, Language Change: The Syllables of Time, Language Acquisition, Language Processing and...
Ký hiệu xếp giá: 495.782 G3941 1
Get it Korean: writing tập trung vào kỹ năng viết, được thiết kế để giúp người học đạt được các kỹ năng viết cơ bản bằng tiếng Hàn từ việc làm quen với các chữ cái Hàn Quốc để có thể tạo ra một văn bản đơn giản bằng cách sử dụng các câu đầy đủ.
Ký hiệu xếp giá: 495.782 G3941 2
Get it Korean: writing tập trung vào kỹ năng viết, được thiết kế để giúp người học đạt được các kỹ năng viết cơ bản bằng tiếng Hàn từ việc làm quen với các chữ cái Hàn Quốc để có thể tạo ra một văn bản đơn giản bằng cách sử dụng các câu đầy đủ.
Đang xem: 231