Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
805 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 531.076 B152
Cuốn sách này trình bày các vấn đề cơ học và nhiệt học, bao gồm: động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm, động lực học vật rắn, năng lượng, trường hấp dẫn, cơ học tương đối tính, cơ học lưu chất; những định luật thực nghiệm về chất khí, nguyên lý thứ nhất và thứ hai...
Ký hiệu xếp giá: 537.076 B103T
Cuốn sách này trình bày các vấn đề của điện học, dao động và sóng, bao gồm: trường tĩnh điện, vật dẫn - tụ điện, điện môi, từ trường, hiện tượng cảm ứng điện từ, các tính chất từ của các chất, trường điện từ, dao động, sóng cơ và sóng điện từ. Mỗi chương đều có phần tóm tắt công thức, bài tập ví dụ...
Ký hiệu xếp giá: 531.382 NH550PH
Cuốn sách trình bày tóm tắt lý thuyết, các ví dụ, bài tập tự giải về đàn hồi ứng dụng. Nội dung gồm có: trạng thái ứng suất - trạng thái biến dạng, hệ phương trình cơ bản của lý thuyết đàn hồi ứng dụng, bài toán phẳng trong tọa độ đề các, bài toán phẳng trong tọa độ độc cực, bài toán đối xứng trục,...
Ký hiệu xếp giá: 519 NG527QU
Cuốn sách tình bày các khái niệm cơ bản về các hệ phương trình đại số, ma trận, định thức ... với các áp dụng rộng rãi trong hoạt động kinh doanh, như tính hiệu quả dự án đầu tư, nên tăng hay giảm giá bán, tăng hay giảm chi phí tiếp thị ..., đặc biệt trình bày dưới dạng có thể sử dụng các phần mềm...
Ký hiệu xếp giá: 510 Đ450Đ
Chủ đề: Toán rời rạc
Cuốn sách trình bày các vấn đề: kiến thức bổ trợ (các khái niệm cơ bản của thuật toán và phương pháp đệ quy, các phương pháp đếm, quan hệ); Logic và ứng dụng (logic mệnh đề, logic vị từ, hệ toán mệnh đề); đồ thị và ứng dụng (lý thuyết đồ thị, cây và ứng dụng của cây); ngôn ngữ hình thức (văn phạm...
Ký hiệu xếp giá: 510 NG527Đ
Chủ đề: Toán rời rạc
Cuốn sách trình bày các vấn đề: lý thuyết tổ hợp xoay quanh bốn bài toán (bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê và bài toán tối ưu tổ hợp; lý thuyết đồ thị - một cấu trúc rời rạc tìm được những ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của khoa học kỹ thuật và đời sống; lý thuyết hàm đại số...
Ký hiệu xếp giá: 519 NG527QU
Cuốn sách trình bày các vấn đề: hàm số một biến; giới hạn của hàm số; ứng dụng hàm một biến; hàm nhiều biến; ứng dụng hàm nhiều biến; tích phân; ứng dụng tích phân.
Ký hiệu xếp giá: 571.2 V500V
Cuốn sách trình bày các vấn đề: sinh lý tế bào thực vật, sự trao đổi nước ở thực vật, quang hợp, dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật, hô hấp thực vật, sinh lý sinh trưởng và phát triển thực vật.
Ký hiệu xếp giá: 572.8 L250D
Nội dung của quyển sách gồm 05 phần chính: Các loại tế bào và các đại phân tử; cấu trúc, chức năng và phương pháp phân tích protein; cấu trúc và động thái của ADN; kỹ thuật thao tác trên ADN; mã di truyền - biểu hiện của gen và điều hòa sự biểu hiện của gen.
Ký hiệu xếp giá: 530.076 B103T
Nội dung của cuốn sách bao gồm các bài tập: Cơ học lý thuyết (chuyển động của chất điểm, chuyển động của hệ chất điểm, cơ học giải tích, dao động nhỏ); điện động lực học và thuyết tương đối (giải tích vectơ, trường điện không đổi, trường điện từ dừng, trường điện từ chuẩn dừng, sóng điện từ, thuyết...
Đang xem: 289