Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
640 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.1511 P535K3
Cuốn sách này cung cấp các kiến thức cơ bản nhất để thu nhập, xử lý, thể hiện các thông tin... phục vụ cho việc tổ chức, điều hành, kiểm soát và đưa ra các quyết định quản trị; cCung cấp những nội...
Ký hiệu xếp giá: 658.1511 B9321K
Nội dung sách gồm: tóm tắt lý thuyết, ví dụ và bài tập của từng phần, theo đúng thứ tự của môn học kế toán quản trị; phần bài tập bao gồm các bài tập trắc nghiệm và các bài tập thực hành và phần bài...
Ký hiệu xếp giá: 658.001 K-Qu
Chủ đề: Quản trị học
Phần thứ nhất : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN TRỊ Phần thứ hai : CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ Phần thứ ba : PHƯƠNG PHÁP PHONG CÁCH KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ
Ký hiệu xếp giá: 335.412 Ki-T
Chương 1: Đối tượng và phương pháp của KTCT Mác - Lênin Chương 2: Sản xuất hàng hoá . hàng hoá tiền tệ sự ra đời của phương thức sản xuấtTBC Chương 3: Tư bản và giá trị thặng dư. Quy luật kinh tế cơ...
Ký hiệu xếp giá: 335.412 Ki-T
KINH TẾ TƯ BÀN CHỦ NGHĨA Chương 1: Đối tượng kinh tế chính trị Mác Lênin Chương 2: Sản xuất hàng hoá Quy luật giá trị và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản Chương 3: Tư bản giá trị thặng dư.. Chương 4:...
Ký hiệu xếp giá: 335.412 TR312Â
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Khái niệm về kinh tế chính trị học; Quá trình sản xuất trực tiếp; Quá trình lưu thông; Tổng quá trình sản xuất; Quá trình kinh tế nhà nước; Quá trình...
Ký hiệu xếp giá: 335.412 Ki-T
Chương I : Kinh tế chính trị Mác Lênin đối tượng Chương II : Sản xuất và tái sản xuất Chương III : Tăng trưởng kinh tế xã hội Chương IV : Sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa Chương V...
Ký hiệu xếp giá: 335.412 076 Ki-T
Học phần I : Những vấn đề chung của KTCT Học phần II : Kinh tế chính trị Tư bản chủ nghĩa Học phần III: Những vấn đề kinh tế chính trị trong thời ký quá độ lên CNXH ở Việt Nam
Ký hiệu xếp giá: 335.412 PH104NG
Cuốn sách trình bày các vấn đề cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lênin dưới dạng hỏi đáp.
Đang xem: 1138