Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
252 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.401 TK
Mục Lục CHương I: Phân tích và chẩn đoán doanh nghiệp CHương II: Ý tưởng sáng tạo là động lực của kế hoạch I. Ý tưởng sáng tạo nâng cao hiệu quả kế hoạch
Ký hiệu xếp giá: 658.401 TK
Mục Lục Chương I: Quy cách kế hoạch, phương án kế hoạch và sổ sách kế toán Chương II: Quản lý hiệu quả đối với người làm kế hoạch
Ký hiệu xếp giá: 658.401 TK
Mục lục Chương I: Quản lý hiệu quả thực thi kế hoạch Chương II: Công việc đánh giá hiệu quả kế hoạch
Ký hiệu xếp giá: 371.2 Qu-H
Chương 1: Công tác xây dựng kế hoạch năm học của người hiệu trưởng Chương 2: Công tác kiểm tra của người hiệu trưởng Chương 3: Những hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá toàn diện một nhà trường Chương 4:...
Đang xem: 797