Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
12 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.827D561H
Mục đích chính của quyển sách này nhằm giúp cho sinh viên và các danh nhân nhận thức rõ về tầm quan trọng và việc cần thiết xây dựng thương hiệu và đặc biệt là quản trị thương hiệu một cách hữu hiệu...
Đang xem: 632