Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
11 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.38 Mo-L
PHẦN 1: MODEM VÀ ỨNG DỤNG Chương 1: Kháo niệm về Modem Chương 2: Định danh Modem qua chuẩn và giao thức Chương 3: Căn bản sử dụng Modem Chương 4: Hướng dẫn cài đặt và khắc phục sự cố PHẦN 2: CƠ SỞ...
Đang xem: 1375