Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
15 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.802 Qu-M
Phần I : Những hiểu biết về quản lý Marketing Phần II : Phân tích các cơ hội Marketing Phần III : Nghiên cứu và lựa chọn các thị trường mục tiêu Phần IV : Hoạch định chiến lược Marketing Phần V : Tổ...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 K87
This book includes: your company is not sufficiently market focused and customer driven; your company does not fully understand its target customers; your company needs to better define and monitor...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 K874t
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
Trong cuốn sách này, Philip Kotler đã chọn lọc và khảo sát các khái niệm quan trọng nhất của bộ môn này trong hiện tại và cả tương lai, đưa ra một đúc kết mới mẻ và thú vị về việc tiếp thị sẽ thay...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 K874t 2019
Cung cấp những kiến thức cơ bản về tiếp thị và những thay đổi trong tiếp thị từ truyền thống sang công nghệ số: những xu hướng cơ bản định hình tiếp thị, những mô hình mới cho tiếp thị trong nền kinh...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 K874t 2019
Trình bày sự tiến hoá của thị trường và những động lực của sự cạnh tranh; điểm mạnh, điểm yếu của tư duy tiếp thị truyền thống; định nghĩa, vai trò của sự phá cách; tiếp thị phá cách ở mức độ thị...
Đang xem: 903