Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
15 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 333.7 F668
The book includes contents: General environmental economics; Business environmental economics; Selected topics.
Ký hiệu xếp giá: 330 S3344
Chủ đề: Economics
Contents: the economic challenge; measuring macro outcomes; cyclical instability; fiscal policy tools; minetary policy options; supply-side options; policy constraints; product markets: the basics;...
Ký hiệu xếp giá: 330 S93372
McConnell and Brue’s Economics: Principles, Problems, and Policies is the leading Principles of Economics textbook. It continues to be innovative while teaching students in a clear, unbiased way. The...
Ký hiệu xếp giá: 330 S93372 2009
Chủ đề: Economics
McConnell and Brue’s Economics: Principles, Problems, and Policies is the leading Principles of Economics textbook. It continues to be innovative while teaching students in a clear, unbiased way. The...
Ký hiệu xếp giá: 330 S5186
Chủ đề: Economics; Kinh tế
Brief Contents: Fundamentals I; Fundamentals II; Households, Firms, and Market Structure; Input Markets, Income, and Poverty; International Trade and Finance.
Đang xem: 2440