Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2564 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 547.2 Ch-C
Chương 1: Những vấn đề chung về chiết và phân chia bằng dung môi hữu cơ Chương 2: Chiết tách các hợp chất nội phức Chương 3: Chiết tách phức chứa bão hòa phối trí và tích điện Chương 4: Các...
Ký hiệu xếp giá: 547.001 Cơ-C
Chương 1: Đại cương về hóa học hữu cơ Chương 2: Hyđrocacbon no Chương 3: Hyđrocacbon không no Chương 4: Hyđrocacbon thơm Chương 5: Nguồn Hyđrocacbon trong thiên nhiên
Ký hiệu xếp giá: 547.001 Co-C
Chương 1: Cấu trúc và phản ứng của hợp chất hữu cơ Chương 2: Ankan Chương 3: Hyđrocacbon Alixyclic Chương 4: Anken Chương 5: Anlyn Chương 6: Ankadien Chương 7: Aren
Ký hiệu xếp giá: 547.001 Cơ-C
Chương I: Cấu trúc và phẩn ứng của hợp chất hữu cơ Chương II: Ankan Chương III: Hidrocacbon alixylic Chương IV: ANken CHương V: ANkyn CHương VI: ANkadien Chương VII: Aren
Ký hiệu xếp giá: 547.001 Cơ-C
Chương 6: Dẫn xuất Halogen của Hyđrocacbon và hợp chất cơ nguyên tố Chương 7: Ancol - Phenol - Ete Chương 8: Andehit và Xeton Chương 9: Axit Cacbonxylic - Dẫn xuất cảu Axit - Lipit
Ký hiệu xếp giá: 547.001 Cơ-C
Chương 6: Dẫn xuất Halogen của Hyđrocacbon và hợp chất cơ nguyên tố Chương 7: Ancol - Phenol - Ete Chương 8: Andehit và Xeton Chương 9: Axit Cacbonxylic - Dẫn xuất cảu Axit - Lipit Chương 10: Hợp...
Ký hiệu xếp giá: 547.076 Cơ-C
Mục lục Phần I: Câu hỏi và bài tập Phần II: Lời giả và hướng dẫn
Ký hiệu xếp giá: 547.076 Cơ-C
Mục lục Phần I: Câu hỏi và bài tập Phần II: Lời giải và hướng dẫn giải
Ký hiệu xếp giá: 547 Cơ-C
1. Alcan 2. Alcen 3. Alcin 4. Dien 5. Cicloalcan 6. benzen 7. Aren 8. Hợp chất thơm đa nhân 9. Halogenur Alkin 10. Hợp chất hữu cơ kim loại 11. Alcol 12. Phenol 13. Glicol 14. Poliphenol 15. Eter 16....
Ký hiệu xếp giá: 547 Cơ-C
9. Halogenur Alkin 10. Hợp chất hữu cơ kim loại 11. Alcol 12. Phenol 13. Glicol 14. Poliphenol 15. Eter 16. Epoxid 17. Andehit và Ceton 18. Chất Carbonil bất bảo hòa tại...
Đang xem: 1287