Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
94 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.4PH104V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Đại hội lần thứ X của Đảng là đại hội của dân chủ, đổi mới và đoàn kết. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước trải qua 20 năm đổi mới đạt được những...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 6TR120QU
Nội dung cuốn sách gồm có: Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng, về chuẩn mực đạo đức cách mạng, về những nguyên tắc đạo đức cách mạng, tấm gương đạo đức cách...
Ký hiệu xếp giá: 370.959767P535G
Sách giới thiệu những lời dạy của Bác, những quan điểm, phương pháp của Bác về giáo dục và là một bộ phận quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thiểu số, về các dân tộc miền núi, về...
Ký hiệu xếp giá: 335.4346271Q91H
Cuốn sách đề cập đến đạo đức cần kiệm niêm chính, chí công vô tư của Người thông qua những mẩu chuyện thực tế sinh động, hấp dẫn, giàu sức thuyết phục.Cuốn sách được tập hợp từ rất nhiều nguồn tư...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 601H450CH
Tập 1 bao gồm các bài và tác phẩm của Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến năm 1945. Nội dung tập sách phản ánh quá trình chuyển biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội khoa...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 601H450CH
Tập 2 gồm những tác phẩm, bài viết và nói chọn lọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 3-9-1945 đến ngày 22-7-1954.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 601H450CH
Tập 3 bao gồm những bài nói , bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 12-8-1954 đến ngày 2-9-1969. Tập này thể hiện tập trung tư tưởng cơ bản của Người trên tất cả các lĩnh vực đối nội,...
Ký hiệu xếp giá: 700.92H450C
Bộ sách cung cấp nguồn tư liệu phong phú, đa dạng, chọn lọc từ những trước tác quan trọng nhất của Bác về văn học, nghệ thuật và của những văn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và thế giới viết về Bác. Hình...
Ký hiệu xếp giá: 700.92H450C
Bộ sách cung cấp nguồn tư liệu phong phú, đa dạng, chọn lọc từ những trước tác quan trọng nhất của Bác về văn học, nghệ thuật và của những văn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và thế giới viết về Bác. Hình...
Ký hiệu xếp giá: 700.92H450C
Bộ sách cung cấp nguồn tư liệu phong phú, đa dạng, chọn lọc từ những trước tác quan trọng nhất của Bác về văn học, nghệ thuật và của những văn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và thế giới viết về Bác. Hình...
Đang xem: 1153