Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
769 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657 V8722H
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách bao gồm những nội dung: hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp; sơ đồ kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước; sơ đồ kế toán tài sản cố định, đầu tư xây...
Ký hiệu xếp giá: 657 V8722H2010
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách trình bày hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp; sơ đồ kế toán (SĐKT) vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước; SĐKT tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và bất...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 V400V
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách trình bày các tình huống liên quan đến: tiền và các khoản ứng trước; nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ; tài sản cố định; hàng hóa; bất động sản đầu tư; tiền lương và các khoản trích theo...
Ký hiệu xếp giá: 657.029 597 Ke-N
Chủ đề: Kế toán; Kế toán
Chương 1: Hạch toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư Chương 2: Hạch toán các khoản phải thu Chương 3: Hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ Chương 4: Hạch toán tài sản cố định; Chương 5: Hạch...
Ký hiệu xếp giá: 005.362 657 068 Access
Phần 1: Thiết kế cấu trúc - Các Table Phần 2: Chuẩn bị cho việc thiết kế - màng hình giao diện Phần 3: Nhóm công việc thu chi Phần 4: Nhóm công việc Tồn kho Phần 5: Nhóm công việc tiêu thụ Phần 6:...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 Z72
Brief Contents: The Nature of Costs; Opportunity Cost of Capital Budgeting; Organizational Architecture; Responsibility Accounting and Transfer Pricing; Budgeting; Cost Allocation: Theory; Cost...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 B899
This book inclues: An Overview of Accounting and Financial Reporting; How Accountants Measure and Report; Managing Financial Reporting; Cost Concepts and Analysis; Product Costing and an Introduction...
Ký hiệu xếp giá: 657.028 5 H177
This book includes: Overview of Accounting Information Systems; Transaction Cycles and Business Processes; Advanced Technologies in Accouting Information; Systems Development Activities; Computer...
Ký hiệu xếp giá: 657 A172
Chủ đề: Accounting; Kế toán
This book inclues: Introduction to Accounting and Business; Analysing Transactions; The Matching Concept and the Adjusting Process; Completing the Accounting Cycle; Accounting for Trading Businesses;...
Ký hiệu xếp giá: 657 A628
Brief Contents: Financial Accounting; Management Accounting.
Đang xem: 671