Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2842 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.01519 S8491
Brief Contents: Economic Data and Economic Models; Statistical Inference; Relationships between Variables; Simple Regression; Supplementary Topics in Regression; Matters of Functional Form;...
Ký hiệu xếp giá: 091.330 TK
Ký hiệu xếp giá: 330.01 Ki-H
Chủ đề: Kinh tế học
Chương 1: Kinh tế học và nền kinh tế Chương 2: Mô hình kinh tế Chương 3: Cung cầu thị trường , hàng hoá hay dịch vụ Chương 4: Lý thuyết lựa chọn tiêu dùng Chương 5: Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp...
Ký hiệu xếp giá: 338.1 Đ312PH
Sách gồm những nội dung chính sau: Tăng trưởng và phát triển nông nghiệp bền vững - phát triển nông thôn bền vững, tăng trưởng và phát triển nông nghiệp, nghèo ở nông thôn; các yếu tố tác động đến...
Ký hiệu xếp giá: 330.01 Ki-T
Chủ đề: Kinh tế học
Chương 1: Lý thuyết về tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 2: Các nguồn lực phát triển kinh tế Chương 3: Ngành nông nghiệp với phát triển kinh tế Chương 4: Công nghiệp trong quá trình phát triển...
Ký hiệu xếp giá: 330.01 S1939K1
Chủ đề: Kinh tế học
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản; Kinh tế học vi mô: cung, cầu và thị trường sản phẩm; Thị trường yếu tố và phân phối thu nhập; Hiệu quả, công bằng, môi trường và chính...
Ký hiệu xếp giá: 330.01 S1939K2
Chủ đề: Kinh tế học
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:Các khái nhiệm cơ bản của kinh tế học vĩ mô; Tổng cung, tăng trưởng kinh tế, và các chính sách kinh tế vĩ mô; Thương mại quốc tế và nền kinh tế thế giới.
Đang xem: 1262