Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1491 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 354.3 N5767Q
Sách gồm các nội dung sau: giới thiệu các khái niệm về quản lý môi trường và quản lý chất lượng môi trường, các công cụ quản lý môi trường hướng đến việc phát triển bền vững; các nội dung chính của...
Ký hiệu xếp giá: 658.56 Qu-P
Chương 1: Khái quát về quản lý chất lượng; Chương 2: Chất lượng sản phẩm; Chương 3: Một số phương pháp QLCL sản phẩm; Chương 4: Kiểm tra-Đánh giá chất lượng; Chương 5: Quản lý chất lượng qua các...
Ký hiệu xếp giá: 658.56 Qu-P
Chương 1: Khái quát về quản lý chất lượng; Chương 2: Chất lượng sản phẩm; Chương 3: Một số phương pháp QLCL sản phẩm; Chương 4: Kiểm tra-Đánh giá chất lượng; Chương 5: Quản lý chất lượng qua các...
Ký hiệu xếp giá: 664.07 D682Q
Sách trình bày những kiến thức về quản lý chất lượng thực phẩm: Chất lượng sản phẩm thực phẩm; phương thức quản lý; đảm bảo chất lượng thực phẩm; phương thức sản xuất nông nghiệp bền vững - GAP; hệ...
Ký hiệu xếp giá: 615.1 H407NG
Sách trình bày một số vấn để cơ bản về quản lý chất lượng thuốc, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý chất lượng toàn diện, yếu tố con người trong quản lý chất lượng, quản lý toàn diện chất lượng...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 3 QU105L 2004
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Một số khái niệm chất lượng; Quản lý chất lượng; Đánh giá chất lượng; Các phương pháp, kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng; Hệ thống quản lý theo...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 3 QU105L 2007
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Một số chỉ tiêu cụ thể; Chi phí chất lượng; Kỹ thuật quản lý chất lượng; Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000.
Ký hiệu xếp giá: 658.562 Qu-N
Chương 1: Thu thập và phân tích dữ liệu Chương 2: Chi phí và hiệu quả Chương 3: Kiểm tra chất lượng bằng thống kê Chương 4: Lấy mẫu chấp nhận Chương 5: Chất lượng thiết kế Chương 6: Đúng lúc Chương...
Ký hiệu xếp giá: 658.562 Qu-D
Chương 1: Thú vị thế nào khi nhình qua lăng kính QC Chương 2: Quá trình phát triển QC ở Nhật Bản Chương 3: Các thực hiện quản lý chất lượng Chương 4: Tấn công cũng như phòng thủ đều phụ thuộc trí...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 3 PH105T 2009
Nội dung cuốn sách bao gồm những vấn đề chính sau: đại cương về chất lượng và quản trị chất lượng, quá trình phát triển của quản tị chất lượng, tập trung thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, phương pháp...
Đang xem: 836