Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1363 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.81 J73
Brief Contents: Formulation of a Sales program; Implementation of the sales program; Evaluation and control of the sales program.
Ký hiệu xếp giá: 658.8 G895
This book includes: The Manager's Problem Solver; Essential Readings for Individua Growth: Essential Readings about Knowledge; Readings about Skills, Essential Readings about Movivation.
Ký hiệu xếp giá: 658.829 597 Ba-H
PHẦN I: LÝ LUẬN VỀ XÚC` TIẾN BÁN HÀNG Chương 1: Thươnh mại vá tính tất yếu của xúc tiến thương mại trong nền kinh tế quốc dân Chương 2: Những nội dung cơ bản của xúc tiến bán hàng trong kinh doanh...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 Ba-H
Chương 1: Sự phát triển và vai trò của bán hàng trong tiếp thị Chương 2: Hàng vi mua sắm của người tiêu dùng vá của tổ chức Chương 3: Các chiến lược bán hàng Chương 4: Trách nhiệm và chuẩn bị cho...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 K600N
Cuốn sách này trình bày, hướng dẫn những bí quyết để thành công trong lĩnh vực bán hàng. Sách gồm những nội dung chính sau: kinh nghiệm bán hàng, chiêu thức khuyến mại, tuyệt kỹ quảng cáo, bí quyết...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 Qu-H
Chương 1: Khái quát về quản trị bán hàng Chương 2: Quản trị bán hàng : Chiến lược và cơ cấu tổ chức Chương 3: Bản chất của nghề bán hàng Chương 4: Những tình huống bán hàng đặc biệt và qaủn trị bán...
Ký hiệu xếp giá: 658.82 Ng-H
PHẦN I: Tổng quát về lĩnh vực bán hàng Chương 1: Sự tiến triển trong lĩnh vực bán hàng Chương 2: Đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng PHẦN II: Tiêu chuẩn người bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác...
Ký hiệu xếp giá: 658.82 Ba-H
Chương 1: Chiến lược : điều kiện tồn tại trong thị trường tương lai Chương 2: Chiến lược bán hàng theo nhóm Chương 3: Chiến lược bán hàng tư vấn Chương 4: Chiến lược bán hàng với các giá dịch vụ...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 B510V 2012
Cuốn sách trình bày tổng quan về quản trị bán hàng, các phương thức bán hàng mới, hoạch định chức năng bán hàng, dự báo doanh số tiềm năng, tuyển dụng - đào tạo - đãi ngộ và các phương thức bán hàng...
Ký hiệu xếp giá: 658.304 L613Q
Trong cuốn sách này, các tác giả nghiên cứu về quản trị nhân viên bán hàng theo cách tiếp cận của quản trị nguồn nhân lực với các nội dung: phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và tạo...
Đang xem: 934