Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1419 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 001.42 NG527Đ
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Luận văn tốt nghiệp quản trị kinh doanh: Thực trạng và giải pháp; Ví dụ minh họa về nghiên cứu Hàn lâm.
Ký hiệu xếp giá: 001.42 NG527Đ
Cuốn sách này giới thiệu 5 nghiên cứu, với phương pháp chính là định lượng, có phối hợp một số phương pháp định tính. 5 nghiên cứu là: ứng dụng phương pháp MaxDiff trong thực nghiệm thừa số 2k để do...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 N5767Q
Nội dung của sách gồm: lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của kinh doanh khách sạn; các nội dung cơ bản của kinh doanh khách sạn; tổng quan về quản trị khách sạn; lãnh đạo và cơ cấu tổ chức...
Ký hiệu xếp giá: 658.049 Q16
Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản của môi trường kinh doanh quốc tế (môi trường kinh tế, tài chính, văn hóa xã hội, chính trị pháp luật, ...) hoạt động của công ty đa quốc gia, hoạch định...
Ký hiệu xếp giá: 658.049 N5768Q
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Kinh doanh quốc tế bối cảnh toàn cầu hóa diễn biến, thách thức và cơ hội; lý thuyết về thương mại và đầu tư quốc tế; thị trường tài chính quốc tế; hoạt...
Ký hiệu xếp giá: 658.001 Đ406TH
Giáo trình Quản trị Logistics gồm 9 chương: Những vấn đề lý luận cơ bản về Logistics; Tổng quan về Quản trị Logistics; Dịch vụ khách hàng; Hệ thống thông tin; Dự trữ; Quản trị vật tư; Xác định nhu...
Ký hiệu xếp giá: 338.543 NG527QU
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu về rủi ro; Những vấn đề cơ bản của quản trị rủi ro; Nhận dạng nguy hiểm và rủi ro; Giới thiệu về đo lường rủi ro; Phương pháp đo lường rủi...
Ký hiệu xếp giá: 338.543 Đ406TH
Cuốn sách này gồm 2 phần, phần 1: Quản trị rủi ro, phần 2: Quản trị khủng hoảng, được chia làm 10 chương: Rủi ro; Quản trị rủi ro; Môi trường văn hóa và những rủi ro; Môi trường Luật pháp - Chính trị...
Ký hiệu xếp giá: 158.658 Ta-T
Chương I : Tâm lý học là 1 khoa học. Chương II : Các khái niệm tâm lý học. Chương III : Các lý thuyết vế tâm lý con người . Chương IV : Nhà doanh nghiệp Việt Nam. Chương V : Tâm lý người...
Ký hiệu xếp giá: 158.658 Ta-D
Chương I : Nhập môn tâm lý học quản trị kinh doanh. Chương II : Một số vấn đề tâm lý học nhân cách người lao động. Chương III : Một số hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến trong tập thể. Chương IV...
Đang xem: 235