Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
999 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 341.754 NG527TR
UCP là một tuyển tập thông lệ và tập quán quốc tế của một trong các tổ chức phi chính phủ nổi tiếng nhất thế giới - phòng thương mại quốc tế (ICC). Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: Vấn đề...
Ký hiệu xếp giá: 382.91 V115K
Sách giới thiệu toàn văn văn kiện và những cam kết của Việt Nam trong WTO, gồm có: báo cáo của ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO, biểu cam kết về thương mại hàng hóa (bao gồm cam kết về thuế...
Ký hiệu xếp giá: 332.673 51 TQ-Gi
Chương I: Giới thiệu tổng quát CHương II: Quy tắc chủ yếu của WTO Chương III: Quy tắc chủ yếu của WTo CHương IV: Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên WTo Chương V: Ảnh hưởng và đối sách đối với nông...
Ký hiệu xếp giá: 380.107 1 NG527T
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học kinh tế doanh nghiệp; Thương mại và vai trò của thương mại trong nền kinh tế quốc dân; Quá trình...
Ký hiệu xếp giá: 005.362 330 Web
Chương 1: Cài đặt Webshop Chương 2: Khởi động Webshop Chương 3: Các thanh công cụ của Webshop Chương 4: Các đặc trưng và các tiến trình chính Chương 5: Các liên kết, các liên kết ánh xạ ảnh, các...
Ký hiệu xếp giá: 341.754 V400TH
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: Các vấn đề chung về UCP - DC; Giới thiệu về UCP-DC 600; Hỏi đáp về nội dung UCP-DC 600; Một số phụ lục.
Ký hiệu xếp giá: 337 P9781
Brief contents: International economics is different Part one The theory of international trade; The basic theory using demand and supply; Why everybody trades: Comparative advantage and factor...
Ký hiệu xếp giá: 382 C6782
Contents: International trade theory; International monetery theory; Applied policy analysis.
Ký hiệu xếp giá: 380.1 NG527TH
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: bản chất của nền thương mại quốc tế và ba môi trường hoạt động của nhà doanh nghiệp; sự phát triển của các tổ chức quốc tế lớn, hệ thống tiền tệ quốc tế, ảnh...
Ký hiệu xếp giá: 341.754 Ph-N
1. Công ước của liên hợp quốc về hợp đồng mua bán quốc tế (công ước viên 1980) 2. Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ trong thương mại và công nghiệp 3. Incoterms 1990 4. Công ước về...
Đang xem: 742