Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2713 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Le - T
CONTENTS Author's Acknowledgements To the Student Unit 1: Getting to Know You A What Kind of Person Are You? B Breaking the Ice Unit 2: Getting to Know More about You A Making a Good Impression...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 M100N
This book includes topics: Films; Occupations; Education; Sport; People; Travel; Food and drink; The media; The weather; The environment; Technology; Health and fitness; Transport; Fashion; Crime;...
Ký hiệu xếp giá: 428 L400N
This book includes: Pronunciation table; Acknowledgements; Preface; Introduction; Using the Activator-colour guide; How the Activator is organized; How to use the Activator using keywords; How to use...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Ta-O
1 . Who'll Get the Job. 2 . The Foolish Frog. 3. Farms or pactories. 4. Boys' Work or Girls' work?. 5. what's your Verdict ? 6. Down with Football. 7. Why are you late. 8. Focus on Water. 9. The Boy...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 L655L
Cuốn sách hướng dẫn học nói tiếng Anh từ trình độ sơ cấp, nói theo đề tài. Sách có phần hướng dẫn ngữ pháp và mẫu câu.
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Di - Z
CONTENTS Acknowledgements Introduction to the Teacher Advice Body Class Difficulties English Fear Gender Home Intelligence Justice Kids Language Memory No Opinions Personality ...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Di - Z
CONTENTS Acknowledgements Introduction to the Teacher Appearances Beliefs Colour Decisions English Family Geography Honesty Ideas Jobs Kindness Love Money Numbers Origins Predictions ...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Ho - B
CONTENT Part 1: The major subjects Part 2: Special subjects Part 3: The nuts and bolts Appendix
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Le - S
MỤC LỤC 1. Đi đây đó 2. Tiền bạc 3. Thời trang 4. Thể thao 5. Thực phẩm 6. Sức khỏe và sắc đẹp 7. Mua sắm 8. Hằng ngày 9. Âm nhạc 10. Bạn bè 11. Xe hơi 12. Công việc 13. Ở nhà 14. Ngày lễ 15. Ngày đi...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Le - T
CONTENTS Author's Acknowledgements To the Student Unit 1: Communicating in English A Let's Get to Know Each Other B Numbers and Letters Unit 2: Different Kinds of People A What Do They Look...
Đang xem: 485