Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2661 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B4338
Contents: lifestyles; careers; the world around us; challenges; discovery; the arts; festivals and traditions; education; our natural heritage; sport; invention; sound and vision; what's in fashion;...
Ký hiệu xếp giá: 428 Ro-R
1. The words in CAPITALS are wrong. Correct and rewrite the sentences 2. Underline the correct verb 3. Underline the odd word out 4. Cicle the best answer a, b, c, or d 5. Make questions with What,...
Ký hiệu xếp giá: 428 Gr-C
1. Missing 2. Twenty questions 3. London is a big City ...
Ký hiệu xếp giá: 425.071 2 NG527D
Nội dung của sách gồm các bài tập tiếng Anh trung cấp chia theo các chủ đề khác nhau giúp sinh viên rèn luyện ngữ pháp, từ vựng, biến đổi câu ...trong tiếng Anh.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 T100Y
This book includes topics: First meetings; The world of work; Challenges; Plans and arrangements; How healthy is your lifestyle? Flying gets cheaper; Changing lives; Crossing cultures; For over a...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 W100L
This book includes topics: Grammar; Frequently confused words; Social and functional English.
Đang xem: 1196