Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1542 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34J76
Communication Activities for the Classroom In the Student's Book, students learn how to do things with English: how to persuade a friend, how to apologize, how to complain, and so on. After each...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Fu-E
1. Nói về bản thân, mở đầu cuộc đàm thoại, hẹn hò. 2. Hỏi thông tin : Kỹ thuật hỏi, kỹ thuật trả lời, lấy thêm thông tin. 3. Nhờ người làm giúp, yêu cầu, gợi chú ý, đồng ý và từ chối. 4. Nói về những...
Ký hiệu xếp giá: 428.3TR561T
Giáo trình "Giao Tiếp Tiếng Anh Tự Tin Trong Mọi Tình Huống" gồm có 3 quyển, phân ra trình độ sơ cấp, trung cấp và nâng cao. Nội dung trình bày theo từng chủ đề, hoàn cảnh. Ở trình độ nâng cao gồm...
Ký hiệu xếp giá: 428.3S200U
Giáo trình "Giao Tiếp Tiếng Anh Tự Tin Trong Mọi Tình Huống" gồm có 3 quyển, phân ra trình độ sơ cấp, trung cấp và nâng cao. Nội dung trình bày theo từng chủ đề, hoàn cảnh. Ở trình độ sơ cấp gồm các...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Ca-C
1. Introduction 2. Static descriptions 3. Questions and responses 4. Comparisons 5. Opinions, ideas and reasons 6. Sequence descriptions 7. Plans and ambitions 8. Future un certainties Appendices...
Ký hiệu xếp giá: 428Ti - T
CONTENT Unit 1: Friends and family Unit 2: Education and learning Unit 3: Cities Unit 4: Day and night Unit 5: Generally speaking Unit 6: Interpersonal communication Unit 7: Telling the news Unit...
Đang xem: 1292