Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
115 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.240 246 5C400T
This book includes topics: Careers; Selling online; Companies; Great ideas; Stress; Entertaining; Marketing; Planning; Managing People; Conflict; New business; Products.
Ký hiệu xếp giá: 428.9Ma-E
Master Spoken English 1-2-3: Tape 1: Tonal Action Tape 2: Structural Action Tape 3: Neutral Vowels
Ký hiệu xếp giá: 428.9Ma-E
Master Spoken English 4-5: Tape 6: Connected Speech Tape 7: Intonation Rhythm Patterns
Ký hiệu xếp giá: 428.9Ma-E
Master Spoken English 6-7: Tape 6: Connected Speech Tape 7: Intonation Rhythm Patterns
Ký hiệu xếp giá: 428.9Ma-E
Master Spoken English 8-9 (END): Tape 8: Practice Scenes Tape 9: More Practice Scenes
Ký hiệu xếp giá: 428.3M100C
This book includes topics: Management; Production and operations management; marketing.
Ký hiệu xếp giá: 428.3R5162p
Contents: Let's get started; Do you want to meet him; Are these your keys; Where are they; How old are you; Tell me about your family; What does she look like; Do you like this sweater; What time is...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 246 5N100U
This book includes topics: A new job; Organizations and roles; Quality; Money; Import-export; Travel; Career prospects; Time is money; The customer; Business online; Not for profit; Problem-solving.
Ký hiệu xếp giá: 428.338Ti-M
MỤC LỤC Unit 1: Đi lại bằng máy bay Unit 2: Tại ngân hàng Unit 3: Tại khách sạn Unit 4: Gọi điện thoại Unit 5: Nhà ở Unit 6: Hỏi đường Unit 7: Gặp những khách hàng tiềm năng Unit 8: Hẹn gặp Unit 9: Ở...
Ký hiệu xếp giá: 428Ti-T
Unit 1: The field of Accounting Unit 2: Bookeeping Unit 3: Business Transactions and Financial Statements Unit 4: Budgeting Unit 5: Cost Accoungting Unit 6: Tax Accounting Unit 7: Auditing Unit 8: A...
Đang xem: 138