Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2364 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.4015G434g 2016
Nội dung cuốn sách gồm: nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin: chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng...
Ký hiệu xếp giá: 335.4015G434g 2009
Nội dung cuốn sách gồm: nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin: chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng...
Ký hiệu xếp giá: 335.401 5NH556NG
Sách gồm những nội dung chính sau: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác -Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; lý luận...
Ký hiệu xếp giá: 335.401 5T103L
Nội dung cuốn sách gồm các chuyên đề: học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, quá trình lưu thông của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội, học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền...
Ký hiệu xếp giá: 101.335 4Tr-M
Phần I : Lịch sử triết học. Phần II : Chủ nghĩa duy vật biện chứng về thế giới
Ký hiệu xếp giá: 335.411TR308H
Cuốn sách Triết học Mác - LêNin là hệ thống câu hỏi - đáp án gợi mở và hướng dẫn viết tiểu luận dùng làm tài liệu hỗ trợ việc giảng dạy và học tập môn học này cho các hệ đào tạo trong trường.
Ký hiệu xếp giá: 180.09Lu-P
Phần I : Triết học thượng cổ. Phần II : Triết học trung cổ. Phần III : Triết học cận đại. Phần IV : Triết học hiện đại
Ký hiệu xếp giá: 335.412 071PH104QU
Cuốn sách này bao gồm 19 chương được biên soạn mạch lạc thể hiện những nội dung cơ bản học thuyết kinh tế của Mác. Đặc biệt, việc hệ thống lại nội dung và các câu hỏi ôn tập sẽ giúp bạn đọc nắm vững...
Đang xem: 1532