Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
38 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15M496
This book includes: Introduction; Valuation, Risk, and Return; Capital Budgeting; Capital Structure and Dividend Policy; Long-Term Financing; Options, Derivatives, and International Financial...
Ký hiệu xếp giá: 658.15R823
Brief contents: overview; value and capital budgeting; risk; capital structure and dividend; long-term financing; options, futures, and corporate; short-term finance.
Ký hiệu xếp giá: 658.15E53
Brief contents: foundations; value and capital budgeting; risk and return; capital structure and dividend policy; long-term financing; working capital management; special topics.
Ký hiệu xếp giá: 004.602465W5834
This book incluces: Introduction to Computer Networks and Data Communications; Fundamentals of Data and Signals; Conducted and Wireless Media; Making Connections Efficient: multiplexing and...
Ký hiệu xếp giá: 658.15D163Đ1
Cuốn sách này gồm những nội dung sau: giới thiệu về định giá, các phương pháp định giá, đọc hiểu các báo cáo tài chính, những khái niệm cơ bản của rủi ro, lý thuyết và các mô hình định giá quyền...
Ký hiệu xếp giá: 658.15D163Đ2
Cuốn sách này gồm những nội dung sau: đánh giá các công ty dịch vụ tài chính, định giá doanh nghiệp có thu nhập âm, định giá những công ty trẻ hay mới khởi sự, định giá các công ty tư nhân, mua lại...
Ký hiệu xếp giá: 658.15B555
This book includes: Introduction to Managerial Finance; Essential Concepts in Mnagerial Finance; Valuation-Financial Assets; Valuation-Real Assets (Capital Budgeting); Cost of Capital, Leverage, and...
Ký hiệu xếp giá: 658.15L434
This book incluces: Background and Environment; Organizing and Operating the Venture; Planning for the Future; Creating and Recognizing Venture Value; Structuring Financing for the Growing Venture;...
Ký hiệu xếp giá: 658.15C782
Contents: THE THEORY OF FINANCE; CORPORATE POLICY: THEORY, ENVIDENCE.
Ký hiệu xếp giá: 658.15B651
Contents Improvements: FinancialGoals in an International Market Environment; The Critical Role of the Board of Directors in Corporate Decisions; The Use of Technology to Manage the Investment in...
Đang xem: 1179