Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
230 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519.2 Xa-K
PHẦN 1: XÁC SUẤT Chương 0: Bổ túc về giải tích tổ hợp Chương 1: Những khái niệm cơ bản về xác suất Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên Chương 3: Vectơ ngẫu nhiên Chương 4: Hàm của các Đại lượng ngẫu nhiên...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 Xa-K
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 Xa-K
Chương 1: Không gian xác suất Chương 2: Phân phối xác suất Chương 3: Vectơ ngẫu nhiên Chương 4: Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên Chương 5: Giới hạn của dãy biến ngẫu nhiên Chương 6: Lý thuếyt mẫu...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 Xa-K
PHẦN 1: XÁC SUẤT Chương 0: Bổ túc về giải tích tổ hợp Chương 1: Những khái niệm cơ bản về xác suất Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên Chương 3: Vectơ ngẫu nhiên Chương 4: Hàm của các Đại lượng ngẫu nhiên...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 Xa-K
Chương 1: Không gian xác suất Chương 2: Phân phối xác suất Chương 3: Vectơ ngẫu nhiên Chương 4: Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên Chương 5: Giới hạn của dãy biến ngẫu nhiên Chương 6: Lý thuyết mẫu...
Ký hiệu xếp giá: 519.2 Bu-T
Mục lục Phần I: Xác suất thống kê Chương I: Khái niệm xác suất và đại lượng ngẫu nhiên CHương II: Hàm cảu đại lượng ngẫu nhiên và bổ sung một số phân phối Chương III: Đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 Xa-K
Chương 1. Giới thiệu tổng quan và các mô tả thống kê. Chương 2. Xác suất. Chương 3. Biến ngẫu nhiên và phân bố xác suất. Chương 4. Lấy mẫu và phân bố...
Ký hiệu xếp giá: 001.433 159 7 TK
Công nghiệp Việt Nam 1989-1993 1. Vị trí ngành công nghiệp Việt Nam 2. Xu hướng phát triển ngành công nghiệp Việt Nam 3. Cơ cấu ngành ngành công nghiệp Việt Nam 4. Các chỉ tiêu tổng hợp 5. Phân tổ...
Đang xem: 866