Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4525 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.86 R1614
The focus of this text is to present the reader with uesful and important features of the oracle 10g database. The book covers a number of administrative, tuning, and networking topic. The book...
Ký hiệu xếp giá: 005.86 P883
This textbook is a detailed guide to basic database administration for the Oracle 10g database. The database administrator (DBA) uses the techniques demonstrated in the book, wich are essential for...
Ký hiệu xếp giá: 005.7585 C853
Brief contents: Part I: Preparing for OCP DBA exam I: introduction to SQL: overview of oracle databases; limiting sorting, and manipulating return data; advanced data selection in Oracle; subqueries;...
Ký hiệu xếp giá: 005.7565 N5766S
Cuốn sách bao gồm những nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về Visual FoxPro Chương 2: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ Chương 3: Các kiểu DL trong Visual FoxPro Chương 4: thiết kế CSDL Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Va-D
Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Chương 1: Cấu tạo và phân loại vật chất Phần 2: VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN - NHỮNG HIỆN TƯỢNG XẢY RA TRONG ĐIỆN MÔI KHI ĐẶT VÀO TRONG ĐIỆN TRƯỜNG Chương 2: tính dẫn điện của điện...
Ký hiệu xếp giá: 005.74 R1656
Brief contents: foundations; application development; storage and indexing; query evaluation; transaction management; database design and tuning; additional topics.
Ký hiệu xếp giá: 005.74 S5824
Brief contents: relational databases; database design; object-based databases and XML; data storage and querying; transaction management; data mining and information retrieval; system architecture;...
Ký hiệu xếp giá: 005.74 C75291
Brief contents: background; the relational model and languages; database analysis and design techniques; methodogy; selected database issues; distributed DBMSs and replication; object DBMSs; Web and...
Ký hiệu xếp giá: 005.756 W4532
Brief contents: making it work; getting things done; saving it and bringing it sing; database down! bring it back alive!; high availability; other stuff; will it work?
Đang xem: 1144