Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1773 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 332.673 N5767g 2022
Giới thiệu hành vi của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment – FDI), bao gồm các chiến lược đầu tư, mô thức đầu tư để từ đó hiểu được bản chất của đầu tư và đánh giá tác động của FDI đến sự tăng trưởng của quốc gia; từ những lợi ích và những đánh đổi mà quốc gia đi đầu tư...
Ký hiệu xếp giá: 345.597 G434t 2
Trình bày các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính; các tội phạm về chức vụ; các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; các...
Ký hiệu xếp giá: 345.597 G434t 2022
Trình bày khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của Luật Hình sự; nguồn và hiệu lực của Luật Hình sự Việt Nam, cấu tạo của bộ Luật Hình sự; tội phạm, trách nhiệm hình sự và cấu thành tội phạm...
Ký hiệu xếp giá: 346.59702 G434t 2022
Gồm nghĩa vụ; khái luận hợp đồng; biện pháp bảo đảm nghĩa vụ; trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ; các quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; các trường hợp bồi thường thiệt hại cụ thể và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Ký hiệu xếp giá: 343.5970721 G434 2022
Trình bày những vấn đề chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh; pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh; kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh; tập trung kinh tế và kiểm soát tập trung kinh tế; cơ quan quản lý cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh; tranh chấp thương mại và các phương thức giải...
Ký hiệu xếp giá: 343.59708 G434 2022
Tổng quan về thương nhân, hoạt động thương mại, áp dụng luật đối với hoạt động thương mại, các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại. Trình bày hoạt động mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, trung gian thương mại và một số hoạt động thương mại khác.
Ký hiệu xếp giá: 345.597 T8332n 2022
Giới thiệu cách xác định tội danh bằng nhau, tội danh nặng hơn và tội danh nhẹ hơn; nêu phương pháp học - hiểu - nhớ tội danh, các vấn đề cần lưu ý và làm sáng tỏ những điểm mấu chốt phân biệt 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ký hiệu xếp giá: 346.59702 S1211t
Cung cấp những kiến thức pháp luật về nghĩa vụ; hợp đồng; bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Ký hiệu xếp giá: 346.59707 S1211t 2022
Giới thiệu các tình huống tham khảo và các tình huống bài tập về thương nhân và hoạt động thương mại; mua bán hàng hoá trong thương mại; hoạt động cung ứng dịch vụ trong thương mại; các hoạt động trung gian thương mại; các hoạt động xúc tiến thương mại; một số hoạt động thương mại khác; chế tài...
Ký hiệu xếp giá: 345.597 L5544h 2022
Giới thiệu những vấn đề chung về hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam. Trình bày quy định phạt tiền trong Bộ luật Hình sự hiện hành. Phân tích thực tiễn áp dụng và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tiền ở nước ta hiện nay.
Đang xem: 6975