Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1842 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 346.59707 L9268d 2023
Giới thiệu toàn văn Luật Doanh nghiệp gồm những quy định chung và quy định cụ thể về thành lập doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp nhà nuớc; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; nhóm công ty; tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp cùng các điều khoản...
Ký hiệu xếp giá: 343.07 L9268k 2023
Chủ đề: Luật kinh tế
Trình bày tổng quan về Luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; pháp luật về các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư, cạnh tranh và hợp đồng trong hoạt động kinh doanh; pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại.
Ký hiệu xếp giá: 302 K617m
Nghiên cứu về lịch sử các mối quan hệ và công nghệ: Xã hội săn bắt - hái lượm (xã hội 1.0), xã hội nông nghiệp (xã hội 2.0), xã hội công nghiệp (xã hội 3.0), xã hội thông tin (xã hội 4.0). Phân tích tương lai sắp tới của các mối quan hệ: Mối quan hệ 5.0; các cuộc cách mạng nhận thức, cách mạng giác...
Ký hiệu xếp giá: 332.6320711 T6273g 2023
Giới thiệu các nguyên tắc phân tích và lựa chọn chứng khoán thông qua hai dạng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Cung cấp kiến thức cơ bản nhằm xây dựng và đánh giá danh mục đầu tư tối ưu trên nên tảng lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz, mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), mô hình đa nhân...
Ký hiệu xếp giá: 332.042 N5768c 2023
Giới thiệu cơ sở thanh toán quốc tế; nghiệp cụ thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương có kèm các câu hỏi đáp, bộ đề thi - đáp án và phụ lục.
Ký hiệu xếp giá: 306.09597 N5763b 2023
Phác thảo phân vùng văn hoá ở Việt Nam gồm: vùng văn hoá đồng bằng Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ, vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung và Nam Trung Bộ... Phân tích đa dạng bản sắc văn hoá vùng và tổng thể phát triển văn hoá các dân tộc ở Việt Nam
Ký hiệu xếp giá: 398.4109597 N5763t 2023
Trình bày khái quát về tín ngưỡng dân gian các tộc ở Việt Nam; đi sâu nghiên cứu một số tín ngưỡng riêng lẻ như tín ngưỡng nghề nghiệp, thờ Thành Hoàng, thờ Chử Đồng Từ, Thánh Tản Viên, Bà Chú Kho, Bà Chúa Xứ, các hình thức tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Cac dạng thức thờ Mẫu và...
Ký hiệu xếp giá: 381.10711 G434t 2023
Trình bày bản chất kinh tế của thương mại - dịch vụ trong nền kinh tế thị trường; khái quát về thị trường và thương mại - dịch vụ Việt Nam qua các thời kỳ phát triển; quản lý nhà nước về thương mại - dịch vụ; tổ chức và quản lý hoạt động thương mại của doanh nghiệp sản xuất; quản lý dự trữ sản xuất...
Ký hiệu xếp giá: 338.4791 N5768p
Trình bày vai trò, ý nghĩa của lễ hội truyền thống với việc phát triển du lịch cộng đồng; giới thiệu các lễ hội tiêu biểu của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 306.09597 P534v 2023
Giới thiệu, phân tích truyền thống ứng xử của người Việt; các bình diện ứng xử của người Việt như: ứng xử cá nhân, ứng xử gia đình, ứng xử cộng đồng, ứng xử ngoại giao; ứng xử truyền thống và hiện đại,… từ đó giúp kế thừa, phát huy truyền thống ứng xử tốt đẹp, nghệ thuật ứng xử văn hóa của dân tộc.
Đang xem: 3802