Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
104 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3 La-L
Bài 1. Greetings Bài 2. For Helpngs Bài 3. Shopping Bài 4. How are you feeling? ....
Ký hiệu xếp giá: 153.1 B9925D
Trong cuốn sách này, Tony Buzan dựa trên các kỹ thuật lập Sơ Đồ Tư Duy và phát triển trí tuệ để giúp bạn hiểu và làm chủ thay đổi. Dù bạn ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cuốn sách này cũng sẽ giúp bạn tự tin...
Ký hiệu xếp giá: 425 Fo-G
Phần 1 : Cụm từ động từ : các chủ đề chọn lọc. Phần 2 : Cụm danh từ : các chủ đề chọn lọc. Phần 3 : Thể bị động. Phần 4 : Danh động từ và động từ nguyên thể. Phần 5 : Trạng từ và từ ngữ liên kết ngôn...
Ký hiệu xếp giá: 425 Fo-G
Phần 1 : Hiện tại. Phần 2 : Quá khứ. Phần 3 : Tương lai. Phần 4 : Thì hiện tại hoàn thành. Phần 5 : Tính từ và trạng từ. Phần 6 : Danh động từ và động từ nguyên thể. Phần 7 : Động từ hình thái và các...
Ký hiệu xếp giá: 425 Fo-G
Bài 1 : Thì hiện tại của Be. Bài 2 : Danh từ, tính từ và giới từ. Bài 3 : Câu hỏi bắt đầu với Wh- danh từ sở hữu; giới từ chỉ thời gian và nơi chốn. Bài 4 : Thể mệnh lệnh There is / There are Bài 5 :...
Ký hiệu xếp giá: 421 Wr-C
Ký hiệu xếp giá: 425 Gi-A
1. Cấu trúc câu cơ bản. 2. Nối các câu bằng liên từ kết hợp và từ ngữ chuyễn ý. 3. Nối câu bằng liên từ phụ thuộc. 4. Phép chấm câu. 5. Thì của động từ: thì và thời gian 6. Thì của động từ:...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 TR561T
Giáo trình "Giao Tiếp Tiếng Anh Tự Tin Trong Mọi Tình Huống" gồm có 3 quyển, phân ra trình độ sơ cấp, trung cấp và nâng cao. Nội dung trình bày theo từng chủ đề, hoàn cảnh. Ở trình độ nâng cao gồm...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 S200U
Giáo trình "Giao Tiếp Tiếng Anh Tự Tin Trong Mọi Tình Huống" gồm có 3 quyển, phân ra trình độ sơ cấp, trung cấp và nâng cao. Nội dung trình bày theo từng chủ đề, hoàn cảnh. Ở trình độ sơ cấp gồm các...
Ký hiệu xếp giá: 428 Head
Unit 1 : Hello. Unit 2 : People. Unit 3 : Work. Unit 4 : Free time. Unit 5 : Places. Unit 6 : What can you do?. Unit 7 : Then and now. Unit 8 : How things began ?. Unit 9 : Food and drink. Unit 10 :...
Đang xem: 943