Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3415 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG527QU
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: dẫn nhập về quản trị tài chính; phân tích tài chính; kế hoạch tài chính; quản trị vốn lưu động; tài trợ vốn ngắn hạn; giá trị của tiền tệ theo thời gian;...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 V500D
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau: lý luận chung về quản trị tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính doanh nghiệp; Đầu tư dài hạn và dự toán vốn của doanh nghiệp; Nguồn tài...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG527H
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị tài chính; ngân sách của doanh nghiệp; cơ cấu tài chính và chính sách phân chia lợi tức; dự báo và phân tích tài chính; quản trị vốn...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 Qu-N
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính Chương 2: Phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 3: Hiện giá và lượng giá chứng khoán Chương 4: Đầu tư và sự hoàn vốn đầu tư Chương 5: Cơ cấu vốn...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 Qu-N
Phần 1: Những nguyên lý cơ bản của quản trị tài chính; Phần 2: Ngân sách của doanh nghiệp; Phần 3: Cơ cấu tài chính và chính sách phân chia lợi tức; Phần 4: Dự báo và phân chia tài chính; Phần 5:...
Ký hiệu xếp giá: 658.150 1 Qu-T
Phần 1: Môi trường quản trị tài chính quốc tế; Phần 2: Quản trị rủi ro ngoại hối; Phần 3: Quản trị vốn lưu động của công ty đa quốc gia; Phần 4: Phân tích đầu tư nước ngoài; Phần 5: Tài trợ nước...
Đang xem: 813