Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
209 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162c 1
Contents: Back to school; Favorite people; Everyday things; Around town; Family and home; At school; Around the world; Teen time.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162c 2
Contents: All about you and me; Our lives and routines; Sports and activities; My interests; Favorite Activities; Entertainment; What we eat; The natural world.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162c 3
Contents: Back to school; Fun times; Going places; Comparisons; Your Health; Our stories; In the city.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162c 4
Contents: My life; The future; Plans; People; Entertainment; Experiences; Teen time; Dreams and reality.
Ký hiệu xếp giá: 658.834 S333
This book includes: Introduction to the Study of Consumer Behavior; The Consumer as An Individual; Consumer in Their Social and Cultural settings; The Consumer Decision-Making Process; And Consumer...
Ký hiệu xếp giá: 658.834 S689
This book includes: Consumers in Marketplace; Consumers as Decision Makers; Consumers and Subcultures; And Consumers and Culture.
Ký hiệu xếp giá: 658.385 J46
This book includes: Sources of Loss and Grief in the Workplace; The Complexities of Grief; The Effects of Grief on Employees; Helping Employees Cope.
Ký hiệu xếp giá: 300.956 Ly-H
Giới thiệu tín ngưỡng và tôn giáo của Nhật Bản. Những đặc tính văn hoá, con người Nhật Bản. Quan niệm sống, văn học, nghệ thuật, kiến trúc của Nhật Bản v.v...Những phong tục tập quán người Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 808.042 R921d
Contents: introducing the paragraph; narrating; describing; analyzing reasons; analyzing processes; comparing and contrasting; classifying; evaluating effects.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 R5162d
Contents: The weekend; City transportation; Renting a car; Parties; Rextaurants; Shopping; Air travel; Health problems; Work and jobs; Keeping fit; Invitations; Small talk; Hobbies and pastimes;...
Đang xem: 904