Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
614 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 540 Ca-C
Phần 1: Một số bài toán hóa vô cơ Phần 2: Một số vấn đề về hóa học hữu cơ Phần 3: Một số bài toán tổng hợp
Ký hiệu xếp giá: 547 Ph-C
Mục lục Chương I: Mốt số khái niệm cơ bản thường gặp trong hoá học và trong kỹ thuật tổng hợp hoá học CHương II: Nitro hoá Chương III: Sufo hoá Chương IV: Halogen hoá Chương V: Ankyl hoá Chương VI:...
Ký hiệu xếp giá: 547.2 Ch-C
Chương 1: Những vấn đề chung về chiết và phân chia bằng dung môi hữu cơ Chương 2: Chiết tách các hợp chất nội phức Chương 3: Chiết tách phức chứa bão hòa phối trí và tích điện Chương 4: Các...
Ký hiệu xếp giá: 547.001 Cơ-C
Chương 1: Đại cương về hóa học hữu cơ Chương 2: Hyđrocacbon no Chương 3: Hyđrocacbon không no Chương 4: Hyđrocacbon thơm Chương 5: Nguồn Hyđrocacbon trong thiên nhiên
Ký hiệu xếp giá: 547.001 Co-C
Chương 1: Cấu trúc và phản ứng của hợp chất hữu cơ Chương 2: Ankan Chương 3: Hyđrocacbon Alixyclic Chương 4: Anken Chương 5: Anlyn Chương 6: Ankadien Chương 7: Aren
Ký hiệu xếp giá: 547.001 Cơ-C
Chương I: Cấu trúc và phẩn ứng của hợp chất hữu cơ Chương II: Ankan Chương III: Hidrocacbon alixylic Chương IV: ANken CHương V: ANkyn CHương VI: ANkadien Chương VII: Aren
Ký hiệu xếp giá: 547.001 Cơ-C
Chương 6: Dẫn xuất Halogen của Hyđrocacbon và hợp chất cơ nguyên tố Chương 7: Ancol - Phenol - Ete Chương 8: Andehit và Xeton Chương 9: Axit Cacbonxylic - Dẫn xuất cảu Axit - Lipit
Ký hiệu xếp giá: 547.001 Cơ-C
Chương 6: Dẫn xuất Halogen của Hyđrocacbon và hợp chất cơ nguyên tố Chương 7: Ancol - Phenol - Ete Chương 8: Andehit và Xeton Chương 9: Axit Cacbonxylic - Dẫn xuất cảu Axit - Lipit Chương 10: Hợp...
Ký hiệu xếp giá: 547.076 Cơ-C
Mục lục Phần I: Câu hỏi và bài tập Phần II: Lời giả và hướng dẫn
Ký hiệu xếp giá: 547.076 Cơ-C
Mục lục Phần I: Câu hỏi và bài tập Phần II: Lời giải và hướng dẫn giải
Đang xem: 489