Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
94 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.4346271H6781 2001
Sách tập hợp các bài viết, bài bình luận của các nhà hoạt động chính trị, các nhà văn hóa, các nhà nghiên cứu, giảng dạy khoa học xã hội có uy tín về các giá trị tư tưởng, giá trị giáo dục, giá trị...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 6H407TR 2014
Cuốn sách gồm 51 câu hỏi đáp về tư tưởng Hồ Chí Minh như: quá trình hình thành và phát triển, vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất, đặc trưng và mục tiêu...
Ký hiệu xếp giá: 923.181 18HCM
Mục lục lời nhà xuất bản Lời tác già - Lần theo dấu chân người chiến sĩ cộng sản Quốc tế từ Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh - Lỗ Nguyên-nhà thư pháp trung hoa với thơ" nhật ký trong tù" của chủ tịch...
Ký hiệu xếp giá: 959.704N5769
Cuốn sách tập hợp những tư liệu, những văn bản quan trọng nhất liên quan tới việc ký kết hiệp định Giơnevơ và hiệp định Paris, trong đó có cả những tư lệu mang tính tham khảo mà lần đầu tiên được...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 6T103L
Tài liệu này gồm những nội dung chính sau: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học tư tưởng HCM, khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng HCM; tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc, cách...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 6T103L
Nội dung của cuốn sách bao gồm: Hệ thống các câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi thảo luận về tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 6H407TR
Cuốn tài liệu Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh là dạng hệ thống các câu hỏi và câu trả lời nghiên cứu, học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ký hiệu xếp giá: 923.1HCM
Mục lục 1. Di chúc của Bác Hồ mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi 2. Tiểu sử tóm tắt của chủ tịch Hồ Chí Minh 3. Nghị quyết của tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên Hiệp quốc về kỷ niệm lần...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 6L250X
Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết của Lê Xuân Vũ về những sự kiện và bước đường phát triển của Văn hóa, Văn nghệ nước ta.
Đang xem: 4638