Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1468 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1 H531L 2009
Cuốn sách bao gồm các nội dung: những vấn đề chung về kế toán quản trị; nhận diện chi phí và xác định giá thành sản phẩm; dự báo, kiểm soát chi phí và đánh giá trách nhiệm; các thông tin cần thiết...
Ký hiệu xếp giá: 658.1511 P535K3
Cuốn sách này cung cấp các kiến thức cơ bản nhất để thu nhập, xử lý, thể hiện các thông tin... phục vụ cho việc tổ chức, điều hành, kiểm soát và đưa ra các quyết định quản trị; cCung cấp những nội...
Ký hiệu xếp giá: 658.1511 B9321K
Nội dung sách gồm: tóm tắt lý thuyết, ví dụ và bài tập của từng phần, theo đúng thứ tự của môn học kế toán quản trị; phần bài tập bao gồm các bài tập trắc nghiệm và các bài tập thực hành và phần bài...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 G722
Brief Contents: Section one Business Finance: Introduction to business organisations and finance; Starting a business; The growing business; Large business; The Role of accouting in business Section...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 G242
Brief contents: Managerial Accounting and the business Environment; Cost Terms, Concepts, and Classifications; Systems Design: Job-Oder Costing, Process Costing; Cost Behavior: Analysis and Use;...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 N834
Brief Contents: Managerial Accounting and the Business Environment; Cost Terms, Concepts, and Classifications; Systems Design: job- Order Costing; Cost Behavior: analysis and Use; Cost- Volume-...
Ký hiệu xếp giá: 657 M450H
Nội dung sách gồm 4 chương: Chương I: Tổng quan về hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp: Một số vấn đề chung về kế toán quản trị, kế toán trách nhiệm, hệ thống báo cáo kế toán...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1 PH104V 2009
Cuốn sách này trình bày nhứng nội dung chính sau: lý luận cơ bản về kế toán quản trị và một số phương pháp kỹ thuật kế toán quản trị; những đặc trưng về doanh nghiệp và hoạt động, quản trị hoạt động...
Ký hiệu xếp giá: 657 R331
Brief Contents: Introduction to Accounting and Business; Analyzing Transactions; The Adjusting Process; Completing the Accounting Cycle; Accounting for Merchandising Businesses; Inventories; Sarbanes...
Ký hiệu xếp giá: 657.4 Qu-T
Chương I: Tổng quan, các quan điểm về chính sách công và những định chế kiến nghị trình lên oecd Chương III: Đảm bảo sự thích nghi của các hình thức quản trị công ty
Đang xem: 1965