Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1073 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657Ke-T
1. Kế toán : Ngôn ngữ của kinh doanh 2. Ghi những thay đổi về tình hình tài chính 3. Xác định thu nhập trong kinh doanh 4. Kết thúc chu kỳ kế toán 5. Kế toán mua và bán hàng hóa 6. Quản lý nội bộ 7....
Ký hiệu xếp giá: 657.48V400V
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Một số vấn đề cơ bản về kế toán và hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam; Kế toán tiền, các khoản nợ phải thu và các khoản ứng trước trong doanh nghiệp;...
Ký hiệu xếp giá: 657.867V-Nh
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền & các khoản ứng trước Chương 3: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ Chương 4: Kế toán tiền...
Ký hiệu xếp giá: 657.867V-Nh
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền & các khoản ứng trước Chương 3: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ Chương 4: Kế toán tiền...
Ký hiệu xếp giá: 657.867Ke-C
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Chương 2: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ Chương 3: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 4: Kế toán tài sản cố định Chương...
Ký hiệu xếp giá: 657.480 71Gi-108TR
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: Tổng quan về kế toán tài chính; Kế toán tiền và các khoản phải thu; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định; Kế toán nợ phải trả; Kế toán vốn...
Ký hiệu xếp giá: 657.867.076Ke-C
Ký hiệu xếp giá: 657.867Ke-C
Chương 1: Tiền & các khoản ứng trước Chương 2: Tài sản cố định Chương 3: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ Chương 4: Tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 5: Chi phí sản xuất và tính giá...
Ký hiệu xếp giá: 657.867B-Du
Mục lục Chương I: Tổ chức công tác kế toán và nội bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp Chương II: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước CHương III: Kế toán hàng tồn kho- nguyên vật liệu và...
Đang xem: 1251