Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
91 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.412H407TH
Cuốn sách giới thiệu những nội dung cơ bản nhất, hệ thống hóa, khái quát hóa toàn bộ kiến thức trừu tượng, khó hiểu của môn học Kinh tế chính trị Mác-Lênin thành những vấn đề đơn giản, dễ hiểu. Từ...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-006
PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY PHẦN II : CƠ SỞ LÝ LUẬN QUÁ TRÍNH KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY I/ Kế toán quá trình tiêu thụ II/ Kế toán quá trình CPHĐ III/ Kế toán xác...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-007
PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY PHẦN II : CƠ SỞ LÝ LUẬN Chương I : Kế toán quá trính tiêu thụ Chương II : kế toán ci phí hoạt động Chương III : kế toán xác định kết quả tiêu thụ Phần 3 : Tình ình...
Ký hiệu xếp giá: 657.4Ke-D
Chương 1: Khái quát về kế toán quản trị Chương 2: Khái niệm và phân loại chi phí Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí Chương 4: Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận Chương 5: Phân bổ...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-013
CHƯƠNG I : GOÍI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY ĐÁ GRANITE TÍN NGHĨA I. Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh II. Tính hình tổ chức công tác kế toán CHƯƠNG II : KẾ TOÁN THÀNH PHẨM DOANH THU VÀ XÁC...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-008
CHƯƠNG I : TÓNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHÂN TÍCH TẠI CTY 1/ Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 2/ Tính hình tổ chức công tác kế toán tại phân tích ...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-012
CHƯƠNGI : TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN KÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHÂN TÍCH TẠI CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM I. Tính hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh II. Tình tình tổ chức...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-011
CHƯƠNG I : TÍNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN UẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOẤN PHÂN TÍCH 11/ Tính hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 2/ Tính hình tổ chức công tàc kế toán tại cty ...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-009
I. PHẦN I GIỚI THỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY XÂY DỰNGVÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HOÀ I. Lịch sử hình thành và phát triển II. Cơ cáu tổ chức của công ty III. Giới thiệu công tác kế toán tại công...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-010
PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP VỀ XÍ NGHIỆP 1/ Lịch sử hình thành và phát triển 2/ VCơ cấu tổ chức của xí ngiệp 3/ giới thiệu công tác kế toán tại XN 4/ Nhiệm vụ chức năng 5/ Tính hính hoạt...
Đang xem: 727