Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2842 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.01 S3344E
Chủ đề: Kinh tế học
Sách gồm những nội dung chính: Những vấn đề cơ bản; Nền kinh tế vĩ mô; Nền kinh tế vi mô; Nền kinh tế quốc tế và hệ thống cạnh tranh; Hệ thống các định nghĩa và phần bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 330.010 71 V500A
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu môn học và những tư tưởng kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa trọng thương và chủ nghĩa trọng nông; Các lý thuyết kinh tế chính trị trước K.Marx và...
Ký hiệu xếp giá: 330.010 71 GI-108TR
Cuốn giáo trình này gồm các nội dung chính sau: đối tượng và phương pháp nghiên cứu lịch sử các học thuyết kinh tế; tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung đại; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng...
Ký hiệu xếp giá: 343.07 L504K
Nội dung chính của quyển sách này bao gồm: quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp, chế độ pháp lý về các chủ thể kinh doanh, pháp luật về hợp đồng trong...
Ký hiệu xếp giá: 343.07 NG527Đ
Giáo trình này trình bày về luật doanh nghiệp và luật phá sản, gồm những nội dung sau: những quy định chung của luật doanh nghiệp, việc thành lập và đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; các loại hình...
Ký hiệu xếp giá: 330 M2789p 2018
Contents: introduction; how markets work; markets and welfare; the economics of the public sector; firm behavior and the organization of industry; the economics of labor markets; topics for further...
Ký hiệu xếp giá: 330 S93372
McConnell and Brue’s Economics: Principles, Problems, and Policies is the leading Principles of Economics textbook. It continues to be innovative while teaching students in a clear, unbiased way. The...
Ký hiệu xếp giá: 330.03 P200A
Cuốn từ điển này cung cấp các thuật ngữ, các phạm trù, khái niệm cơ bản về kinh tế học hiện đại được sắp xếp vần chữ cái tiếng Anh, một số thuật ngữ kinh tế chủ yếu đã được trình bày kết hợp với minh...
Ký hiệu xếp giá: 330.03 T550Đ
Cuốn từ điển này bao gồm những thuật ngữ, khái niệm khoa học cơ bản kinh tế học macsxit và kinh tế học hiện đại.
Ký hiệu xếp giá: 330.1 B200M
Nội dung cuốn sách trình bày phác thảo lịch sử tư tưởng kinh tế kể từ lý thuyết tổng quát của Keynes: Keynes và lý thuyết tổng quát, cuộc cách mạng Keynesian, thắng lợi huy hoàng của chủ nghĩa can...
Đang xem: 1281