Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1869 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.010 76 Ki-M
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Mục lục Phần I: Mở đầu và đo lường Phần II: Sản lượng, lãi suất, tiền tệ và hàm số chi tiêu khu vực Phần III: Tồng cần, tổng cung , mức giá sản lượng và nhân dụng Phần IV: LẠm phát và thất nghiệp...
Ký hiệu xếp giá: 339.076 C125H
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Cung cầu hàng hóa và giá cả thị trường; Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất; Giá cả và sản lượng trong thị...
Ký hiệu xếp giá: 339.076 NG527V
Nội dung cuốn sách này gồm có: Tổng quan về kinh tế vĩ mô; số liệu kinh tế vĩ mô; sản xuất và phân phối thu nhập quốc dân; tăng trưởng kinh tế; thất nghiệp; tiền tệ và lạm phát; nền kinh tế mở; giới...
Ký hiệu xếp giá: 330.01 Ki-M
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Cuốn sách trình bày các nội dung: Khái quát về kinh tế vĩ mô; Đo lường sản lượng quốc gia; Lý thuyết xác định sản lượng quốc gia; Chính sách tài khoá và ngoại thương; Tiền tệ ngân hàng và chính...
Ký hiệu xếp giá: 339 D561T
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Sách gồm những nội dung chính sau: khái quát về kinh tế vĩ mô; đo lường sản lượng quốc gia; lý thuyết xác định sản lượng cân bằng; chính sách tài khóa và ngoại thương; tiền tệ và ngân hàng; chính...
Ký hiệu xếp giá: 339 T429T
Cuốn sách trình bày phần lý thuyết và bài tập - bài giải - trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô, nội dung cụ thể gồm: khái quát về kinh tế vĩ mô; cách tính sản lượng quốc gia; lý thuyết xác định sản lượng quốc...
Ký hiệu xếp giá: 330.010 76 Ki-M
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Chương 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia Chương 3: Lý thuyết xác định sản lượng quốc gia Chương 4: Chính sách tài khoá và ngoại thương Chương 5: Tiền tệ ngân hàng...
Ký hiệu xếp giá: 339 G6648
This book includes: Introduction and Measurement; Income, Interest Rates, Policy, and the Open Economy; Inflation and Unemployment; Macroeconomics in the Long Run: growth and puplic finance;...
Ký hiệu xếp giá: 339 P2473
Table of Contents: Should the study of economics be part of your future?; What is Economics?; Making and using Graphs; The Economic Problem; Demand and Supply; A First Look at Macroeconomics;...
Ký hiệu xếp giá: 339.076 T6552t 2017
Tóm tắt lý thuyết và hệ thống bài tập, câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của kinh tế học vĩ mô như: Cách tính sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định sản lượng quốc gia, tổng cầu, chính sách tài...
Đang xem: 1104