Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
55 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.409S159
Chủ đề: Leadership; Lãnh đạo
Contents: Leaders as Followes; Leading One-on-One; The Art of Strategic Leadership Conversation; The Seven Daily Tasks of Leadership; Task No. 1: Direction - Negotiating the Vision; Task No. 2:...
Ký hiệu xếp giá: 658.409H467
This book includes: Exploring Your Leadership Potential; Being Your Personal Best; Being a Visionary; Being a Change Agent; Being a Team Leader; Creating an Action Plan.
Ký hiệu xếp giá: 658.4T523L 2014
Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau: Phần 1: nâng cao hiệu quả sinh lời trong kinh doanh; Phần 2: quản lý hoạt động tài chính doanh nghiệp; Phần 3: nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp thời kỳ...
Ký hiệu xếp giá: 658.4092S5315n
Giới thiệu một số phương pháp lãnh đạo thông qua những câu chuyện giúp cho các nhà lãnh đạo có thể tham khảo và áp dụng trong việc quản lí của mình
Ký hiệu xếp giá: 658.4092H5875n
Giới thiệu các kinh nghiệm về lãnh đạo, tổ chức, quản lí kinh tế và tổng điều hành các công ty, doanh nghiệp của các nhà lãnh đạo.
Ký hiệu xếp giá: 302.35S319o 2017
Contents: defining the structure of culture; what leaders need to know about macro cultures; culture and leadership through stages of growth; assessing culture and leading planned change.
Ký hiệu xếp giá: 658.409P8874
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: vai trò thiết yếu của quyền lực, các nguồn gốc của quyền lực, tầm ảnh hưởng, các chiến thuật gây ảnh hưởng, sức thuyết phục, nghệ thuật thuyết phục, thuyết...
Ký hiệu xếp giá: 658.403H407V
Giáo trình dành cho hệ đào tạo thạc sỹ với cấu trúc 5 chương vận dụng tư tưởng quản trị hài hòa Đông - Tây vào việc ra quyết định. Ba chương đầu đi vào các nội dung khoa học cốt lõi của ra quyết...
Ký hiệu xếp giá: 658.409B469
Chủ đề: Leadership; Lãnh đạo
Brief Contents: Reinventing the Leader; Developing the Traints of a Leader; The Personal Side of Leadership; The Guiding Vision; Greating a Trusting Organization; Empowerment; Leading the...
Ký hiệu xếp giá: 658.409B789
Chủ đề: Leadership; Lãnh đạo
Contents: Great Leaders Move Us; The Lear's Challenge; Dissonance Is the Default; Waking Up to Resonance and Renewal; International Change; Mindfulness; Hope; Compassion; "Be the Change you Wish to...
Đang xem: 1082