Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1151 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.401 M4788l 2010
Sách trình bày những nội dung sau: lợi ích của bản kế hoạch kinh doanh; bạn thật sự muốn làm chủ doanh nghiệp; lựa chọn công việc kinh doanh thích hợp; những nguồn tiềm năng để thành lập hoặc mở rộng...
Ký hiệu xếp giá: 394.2068 S7966
This book covers all facets of event planning. It has two new kinds of tip boxes: Profile and stat fact. Profiles Provides information about how a particular event planner handles some facet of the...
Ký hiệu xếp giá: 658.022 K35
Contents: Introduction; Beginnings of Your Small Business; Sales and Selling: The Oxygen of Business; Marketing: Artillery for Sales; Your Incredible website and E-store; Hiring and Firing: Weeding...
Ký hiệu xếp giá: 657.480 76 H100X
Cuốn sách bao gồm 50 bài giải mẫu theo tình huống tài khoản; 11 bài trắc nghiệm kế toán có đáp án (gồm 142 câu hỏi); 15 bài kế toán tổng hợp có giải mẫu; 45 bài tập dành cho sinh viên tự giải; 19 bài...
Ký hiệu xếp giá: 657.91 TK
Mục lục i. CHuẩn mực chung II. Tài sản cố định hữu hình III. Tài sản cố định vô hình IV: Thuê tài sản V: Hàng tồn kho VI: Bất động sản đầu tư VII: kế toán các khoản đầu tư vào cho công ty IX: Thông...
Ký hiệu xếp giá: 657 V8722M
Chủ đề: Kế toán
Nội dung của quyển sách gồm có: hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp; sơ đồ kế toán TSCĐ; sơ đồ kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ; các sơ đồ kế toán tiền lương, các khoảng...
Ký hiệu xếp giá: 657.47 T871H
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: kế toán nghiệp vụ thu, chi tiền mặt; kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh chứng khoán; kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng; kế toán tài...
Ký hiệu xếp giá: 657 V8722H
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách bao gồm những nội dung: hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp; sơ đồ kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước; sơ đồ kế toán tài sản cố định, đầu tư xây...
Ký hiệu xếp giá: 657 V8722H2010
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách trình bày hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp; sơ đồ kế toán (SĐKT) vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước; SĐKT tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và bất...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 V400V
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách trình bày các tình huống liên quan đến: tiền và các khoản ứng trước; nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ; tài sản cố định; hàng hóa; bất động sản đầu tư; tiền lương và các khoản trích theo...
Đang xem: 871