Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2644 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 620.1 Co-D
Phần 1: CƠ HỌC VẬT RẮN A: ĐỘNG HỌC Chương 1: Động học điểm Chương 2: Các chuyển động cơ bản của vật rắn Chương 3: Chuyển động song phẳng của vật rắn Chương 4: Tổng hợp chuyển động...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 Co-V
Phần 1: Tổng luận Phần 2: Cơ sở ngữ âm học và ngữ âm tiếng Việt Phần 3: Cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt Phần 4: Cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt
Ký hiệu xếp giá: 418.007 N97
The aim of this book is to present, in an accessible manner, current theory and resources relating to cooperative learning. Collaborated research team teaching, experiential learning, teacher...
Ký hiệu xếp giá: 407.1 L9879c
Contents: Communicating inside and outside the classroom; Simplicity and accessibility; Teacher talk; Modification research: findings and implications; Teaching listening; Teaching speaking;...
Ký hiệu xếp giá: 005.7 Mô-T
Chương 1: CSDL cơ sở đối tượng và cơ sở tri thức Chương 2: Các mô hình dữ liệu cho hệ thống CSDL Chương 3: Logic - một mô hình dữ liệu Chương 4: Các ngôn ngữ vấn tin quan hệ Chương 5: Các ngôn ngữ...
Ký hiệu xếp giá: 410.1 D6311d 2016
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Trình bày những vấn đề cơ bản về các cấp độ ngôn ngữ và ngữ pháp học. Tìm hiểu các trường phái cấu trúc luận cổ điển như: Trường phái miêu tả Mĩ, ngữ vị học, cấu trúc - chức năng luận, ngữ pháp tạo...
Ký hiệu xếp giá: 410.1 D6311d 2006
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Trình bày những vấn đề đại cương về ngữ pháp; Các trường phái cấu trúc luận cổ điển; Ngữ pháp tạo sinh; Ngữ pháp chức năng và các quan hệ chức năng.
Ký hiệu xếp giá: 410 D6311d 2012
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Khái quát về ngữ dụng học và nghiên cứu các vấn đề về chiếu vật và chỉ xuất, hành vi ngôn ngữ, lý thuyết lập luận, lý thuyết hội thoại, ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh.
Ký hiệu xếp giá: 410.1 D6311d 2009
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Trình bày khái quát về ngữ dụng học, chiếu vật và chỉ xuất, lý thuyết lập luận, lý thuyết hội thoại, ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh.
Ký hiệu xếp giá: 410.1 NG527TH
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Cuốn sách này trình bày: bản chất và chức năng của ngôn ngữ, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ, ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt, từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp, chữ viết, các ngôn ngữ thế...
Đang xem: 367