Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
389 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.82 Ba-H
Chương 1: Chiến lược : điều kiện tồn tại trong thị trường tương lai Chương 2: Chiến lược bán hàng theo nhóm Chương 3: Chiến lược bán hàng tư vấn Chương 4: Chiến lược bán hàng với các giá dịch vụ...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 Qu-H
Chương 1: Khái quát về quản trị bán hàng Chương 2: Quản trị bán hàng : Chiến lược và cơ cấu tổ chức Chương 3: Bản chất của nghề bán hàng Chương 4: Những tình huống bán hàng đặc biệt và qaủn trị bán...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 B510V 2012
Cuốn sách trình bày tổng quan về quản trị bán hàng, các phương thức bán hàng mới, hoạch định chức năng bán hàng, dự báo doanh số tiềm năng, tuyển dụng - đào tạo - đãi ngộ và các phương thức bán hàng...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 T871Q2
Trình bày những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lí hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp; những nội dung về sự hoạt động của kênh phân phối, cấu trúc kênh, hành vi và các hình...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 TR561Đ
Nội dung của cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp như : Những nội dung về sự hoạt động của các kênh phân phối, cấu...
Ký hiệu xếp giá: 658.304 L613Q
Trong cuốn sách này, các tác giả nghiên cứu về quản trị nhân viên bán hàng theo cách tiếp cận của quản trị nguồn nhân lực với các nội dung: phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và tạo...
Ký hiệu xếp giá: 658.85 J73
Brief Table of Contents: What is Relationship Selling? Elements of Relationship Selling; Managing the Relationship - Selling Process.
Ký hiệu xếp giá: 658.87 Re-g
Ký hiệu xếp giá: 658.81 J73
Brief Contents: Formulation of a Sales program; Implementation of the sales program; Evaluation and control of the sales program.
Ký hiệu xếp giá: 658.85 W436
Chủ đề: Selling; Bán hàng
Brief Table of Contents: The Field of selling; Knowledge and skill requirements; The partnership process; The salesperson as manager
Đang xem: 1140