Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
73 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-010
PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP VỀ XÍ NGHIỆP 1/ Lịch sử hình thành và phát triển 2/ VCơ cấu tổ chức của xí ngiệp 3/ giới thiệu công tác kế toán tại XN 4/ Nhiệm vụ chức năng 5/ Tính hính hoạt...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV00TC1-007
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH I. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH II. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH III. KẾ TOÁN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC IV....
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-014
PHẦN I : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CTY 1/ Lịch sử hính thành và phát triển công ty 2/ Cơ cấu vốn của cty 3/ Chức năng và nhiệm vụ của cty 4/ Cơ cấu tổ chức nhân sự CHƯƠNG II : CƠ SỞ LÝ LUẬN ...
Ký hiệu xếp giá: 335.412Ki-T
Học phần thứ I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ Học phần thứ II: KINH TẾ CHÍNH TRỊ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Học phần thứ III: NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH
Ký hiệu xếp giá: 335.412Ki-T
KINH TẾ TƯ BÀN CHỦ NGHĨA Chương 1: Đối tượng kinh tế chính trị Mác Lênin Chương 2: Sản xuất hàng hoá Quy luật giá trị và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản Chương 3: Tư bản giá trị thặng dư.. Chương 4:...
Ký hiệu xếp giá: 336.01Ki-C
Chủ đề: Kinh tế công
Chương 1: Đối tượng và nội dung môn học Chương 2: Tính hiệu quả và sự thất bại của thị trường cạnh tranh Chương 3: Tính kinh tế của quyền sở hữu và vai trò của chính phủ Chương 4: Hàng hoá công...
Ký hiệu xếp giá: 330.01S100M
Chủ đề: Kinh tế học
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản của kinh tế học vĩ mô; tổng cung, tăng trưởng kinh tế, và các chính sách kinh tế vĩ mô; thương mại quốc tế và kinh tế thế giới.
Ký hiệu xếp giá: 335.412Ki-T
Chương 1: Kinh tế chính trị Mác Lênin đối tượng phương pháp và chức năng Chương 2: Sản xuất và tái sản xuất xã hội Chương 3: Tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế tiến bộ xã hội Chương 4: Sự ra đời...
Ký hiệu xếp giá: 330.01Ki-C
Chủ đề: Kinh tế học
PHẦN I: NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC Chương 1: Kinh tế học và nền kinh tế Chương 2: Cung cầu và thị trường sản phẩm PHẦN II: KINH TẾ HỌC VI MÔ Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng Chương 4:...
Ký hiệu xếp giá: 337K312T
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: kinh tế học quốc tế: vai trò và phạm vi nghiên cứu. Phần 1: thương mại quốc tế: lý thuyết chuẩn về thương mại quốc tế, cân bằng quốc tế với chi phí gia tăng,...
Đang xem: 753