Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
271 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.404 NG527B 2012
Cuốn sách trình bày trình tự nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư, nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư. Nghiên cứu các khía cạnh của dự án đầu tư như: kỹ...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 Đ455TH
cuốn sách trình bày: một số nội dung cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư; trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư; nghiên cứu về thị trường trong dự án đầu tư; nghiên...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 Đ450PH
Cuốn sách này trình bày các chủ đề liên quan đến lập và thẩm định dự án, bao gồm phần lý thuyết cơ bản, các ví dụ minh họa, các bài tập, các tình huống thực tiễn. Nội dung gồm có: tổng quan về đầu tư...
Ký hiệu xếp giá: 341.752 D6317g 2009
Giáo trình đưa ra những vấn đề lý luận và kiến thức cơ bản về khoa học luật đầu tư, phân tích những cơ sở lý luận và thực tiễn của hệ thống các quy định của luật đầu tư Việt Nam, đánh giá, so sánh...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 GI_108TR
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: Tổng quan về thiết lập và thẩm định dự án; Phân tích thị trường sản phẩm và dịch vụ của dự án đầu tư; Phân tích kỹ thuật và công nghệ của dự án; Tổ chức nhân...
Ký hiệu xếp giá: 332.678 D9238
This book in intended to help you keep your money, whether you have just a few dollars or a few thousand. It seems as though most people, no matter how much money they make, really don't know how to...
Ký hiệu xếp giá: 332.6 R3623
This book includes: The Investment Background; Developments in Investment Theory; Valuation Principles and Practices; Analysis and Management of Common Stocks; Analysis and Management of Bonds;...
Ký hiệu xếp giá: 332.60994 B8142
Brief Contents: The Investment Framework; Principles of Passive Management and Asset Princing; Practices of Active Equity Management; Derivatives and Risk Management; Management of Multi-Asset...
Đang xem: 1859