Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1381 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.3 N632
Contents: Human resource management and the tourism and hospitality industry: An introduction; International human resource management; Organizational culture; Labour markets; Recruitment and...
Ký hiệu xếp giá: 658.312 5 M647
Contents: Set expectations -- Invite commitment -- Measure results -- Provide feedback -- Link to consequences -- Evaluate for effectiveness
Ký hiệu xếp giá: 658.3 B676
This book includes: Human Resources Management in Perspective; Meeting Humnan Resources Requirements; Developing Effectiveness in Human Resources; Implementing Compensation and Security; Enhancing...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 S931W
Sách trình bày những vấn đề cơ bản về nghệ thuật phát hiện, đánh giá và quản lý nhân viên giỏi trong công ty: vai trò của việc quản lý nhân tài, cách phát hiện nhân tài, đào tạo nhân viên giỏi, cách...
Ký hiệu xếp giá: 658 Nh-L
Chương 1 :Quản lý : khoa ọc , lý thuyết, thực hành Chương 2 :Các kiểu mẫu phân tích quản lý Chương 3 : Môi trường bên ngoài và vấn đề quản lý quốc tế Chương 4 : Bản chất và mục đích việc lập kế hoạch...
Ký hiệu xếp giá: 658.402 H4774H
Cuốn sách này cung cấp những hướng dẫn cho qua trình phân công công việc, trình bày toàn bộ khía cạnh của quá trình phân công, từ quyết định công việc cần giao phó, lựa chọn người giao phó phù hợp...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 TK
Mục lục Chương I: Ở đúng vị trí, phát huy được chức năng tổ chức Chương II: kế hoạch hiệu quả- trung tâm của quản lý hiệu quả
Ký hiệu xếp giá: 658.3 TK
Mục lục Chương I: Hiệu quả bắt đầu từ việc chọn đúng người tài để giao việc Chương II: Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng
Đang xem: 2443