Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2086 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.150285S7983a 7
The seventh volume of this series focuses an applications - from ising models to the formation of small clusters and phase ordering in fluids, to the structure of concrete, to the growth of cities...
Ký hiệu xếp giá: 530.150285S7983a 8
Contents: stochastic dynamics of growing films; kinetics of epitaxial thin film growth; wavelet transformations and data processing: application to characterization and simulation of large-scale...
Ký hiệu xếp giá: 004.6L232
This book includes: Internetworking; Internet Protocols; IP Subnetting and Variable Length Subnet Masks (VLSMs); Introduction to the Cisco IOS; IP Routing; Enhanced IGRP (EIGRP) and Open Shortest...
Ký hiệu xếp giá: 729.29Am-T
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về âm thanh Chương 2: Đặc điểm trường âm trong các phòng thính giả Chương 3: Vật liệu và kết cấu hút âm Chương 4: Thiết kế âm học trong các phòng thích giả Chương 5: Sử...
Đang xem: 1431