Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1203 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.74 C4615
Brief contents: introduction to database systems; conceptual design and data modeling; table structure and normalization; transforming data models to relational databases; physical design and...
Ký hiệu xếp giá: 005.74 R1656
Brief contents: foundations; application development; storage and indexing; query evaluation; transaction management; database design and tuning; additional topics.
Ký hiệu xếp giá: 005.74 S5824
Brief contents: relational databases; database design; object-based databases and XML; data storage and querying; transaction management; data mining and information retrieval; system architecture;...
Ký hiệu xếp giá: 005.74 C75291
Brief contents: background; the relational model and languages; database analysis and design techniques; methodogy; selected database issues; distributed DBMSs and replication; object DBMSs; Web and...
Ký hiệu xếp giá: 005.756 W4532
Brief contents: making it work; getting things done; saving it and bringing it sing; database down! bring it back alive!; high availability; other stuff; will it work?
Ký hiệu xếp giá: 005.74 NG527Đ
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: khái niệm cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, ràng buộc toàn vẹn, đại số quan hệ, ngôn ngữ SQL, ngôn ngữ tân từ, tối ưu...
Ký hiệu xếp giá: 005.758 5 NG527TH
Tổng quan về Oracle. Giới thiệu về công cụ SQL Plus và ngôn ngữ SQL. Giới thiệu về lập trình PL/SQL và kiến trúc Oracle
Ký hiệu xếp giá: 005.432 TR312TH
Nội dung cuốn sách này gồm có: tổng quan về SQL Server 2008, nền dữ liệu Enterprise, sự phát triển trong SQL Server 2008, trí tuệ kinh doanh trong SQL Server.
Ký hiệu xếp giá: 005.432 TR312TH
Nội dung cuốn sách này gồm có: tổng quan về SQL Server 2008, nền dữ liệu Enterprise, sự phát triển trong SQL Server 2008, trí tuệ kinh doanh trong SQL Server.
Ký hiệu xếp giá: 006.31 GI108TR
Giáo trình Khai phá dữ liệu Web bao gồm những nội dung: một số nội dung cơ bản về khai phá dữ liệu, tổng quan về khai phá web, một số kiến thức toán học cho khai phá dữ liệu web, một số vấn đề xử lý...
Đang xem: 1236