Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2593 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71J66
The Intelligent Business Upper Intermediate Skill Book provides a practical approach to developing each of the core business skills: presentations, attending and leading meetings, negotiating,...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71I_61
Mỗi đĩa DVD trong series Interactive Language Course: Business English có độ dài 70 phút và gồm 3 phần: Các đoạn phim của 5 chương bài học; lời hướng dẫn và giải thích cho từng chương; các bài tập...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71I_61
Mỗi đĩa DVD trong series Interactive Language Course: Business English có độ dài 70 phút và gồm 3 phần: Các đoạn phim của 5 chương bài học; lời hướng dẫn và giải thích cho từng chương; các bài tập...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71I_61
Mỗi đĩa DVD trong series Interactive Language Course: Business English có độ dài 70 phút và gồm 3 phần: Các đoạn phim của 5 chương bài học; lời hướng dẫn và giải thích cho từng chương; các bài tập...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71I_61
Mỗi đĩa DVD trong series Interactive Language Course: Business English có độ dài 70 phút và gồm 3 phần: Các đoạn phim của 5 chương bài học; lời hướng dẫn và giải thích cho từng chương; các bài tập...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465S9279l
A reference designed for those who need to project a professional image through the accurate use of English. It contains 130 entries which include grammatical structures and key business vocabulary,...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71T246
The book includes contents: Written communication - an overview; Routine business documents; Creative and persuasive documents; Classified business letters.
Ký hiệu xếp giá: 428.24024647R4362 2012
Trọng tâm của cuốn sách là nghe và nói để giúp người học phát triển các kỹ năng cần thiết trong việc cung cấp dịch vụ bằng tiếng Anh. Ngoài ra, cuốn sách có chứa các activities, vốn từ vựng, ngữ pháp...
Ký hiệu xếp giá: 428.38Th - E
CONTENT Unit 1: The Foodservice Industry Unit 2: Presonnel Structure in the Foodservice Industry Unit 3: Menu Planning Unit 4: The Dining Room Unit 5: The Kitchen Unit 6: Purchasing and Storage Unit...
Ký hiệu xếp giá: 428.38Th-E
CONTENT Unit 1: The Tourist Industry Unit 2: Tourist and Transportation Unit 3: Accommodations and Catering Unit 4: Regulation, Research, and Development in Tourist Unit 5: Tourist Promotion Unit 6:...
Đang xem: 663