Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3617 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Li - O
CONTENTS PART I: Unit 1: The Birthday Party Unit 2: The Phone Call Unit 3: Teh Movie Director Unit 4: The Turtle Unit 5: Pam's Problem Unit 6: The Temperature Check Unit 7: Timmy's Choice Unit 8:...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Li - O
CONTENTS PART I: Unit 1: The Birthday Party Unit 2: The Phone Call Unit 3: Teh Movie Director Unit 4: The Turtle Unit 5: Pam's Problem Unit 6: The Temperature Check Unit 7: Timmy's Choice Unit 8:...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Li - O
CONTENTS PART I: Unit 1: The Birthday Party Unit 2: The Phone Call Unit 3: Teh Movie Director Unit 4: The Turtle Unit 5: Pam's Problem Unit 6: The Temperature Check Unit 7: Timmy's Choice Unit 8:...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Li - O
CONTENTS PART I: Unit 1: The Birthday Party Unit 2: The Phone Call Unit 3: Teh Movie Director Unit 4: The Turtle Unit 5: Pam's Problem Unit 6: The Temperature Check Unit 7: Timmy's Choice Unit 8:...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Li - O
CONTENTS PART I: Unit 1: The Birthday Party Unit 2: The Phone Call Unit 3: Teh Movie Director Unit 4: The Turtle Unit 5: Pam's Problem Unit 6: The Temperature Check Unit 7: Timmy's Choice Unit 8:...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Ne - P
CONTENT Unit 1: Conversation 1: Nice to meet you Conversation 2: Could I have your name, please? Unit 2: Conversation 1: Tell me about your family Conversation 2: Where are they?...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Ne - P
MỤC LỤC Bài 1: Đàm thoại 1: Tôi không biết đã gặp bạn ở đâu rồi? Đàm thoại 2: Tôi đã nghe về bạn rất nhiều Bài 2: Đàm thoại 1: Bạn có thể mang nó đi giặt ở đâu? Đàm thoại 2:...
Ký hiệu xếp giá: 650.1 B486n
Hướng dẫn các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong kinh doanh một cách linh hoạt và tinh tế kèm các mẫu câu cụ thể, được sắp xếp theo các chủ đề tình huống như nói chuyện xã giao, nói chuyện điện thoại,...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 R5162p 1
Contents: Nice to meet you, Could I have your name, please? Tell me about your family, What does she look like? Do you know where it is? What does it look like? See you then! How do I get there? How...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 R5162p 2
Contents: Haven’t we met before? I’ve heard a lot about you, Where can I get this cleaned? Where can I find a clothing store? Could I please speak to Jo? I’m sorry. Her line is busy right now. What...
Đang xem: 13368