Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2546 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ng-H
1. Danh từ 2. Quán từ 3. Tính từ 4. Đại từ 5. Động từ 6. Trạng từ và các tiểu từ 7. Giới từ 8. Liên từ 9. Thán từ
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ng-H
Chương 1: Thì hiện tại ở thể trực thuyết cách être và avoir Chương 2: Thì hiện tại ở thể trực thuyết cách Chương 3: Câu nghi vấn Chương 4: Câu phủ định Chương 5: Diễn tả thời gian Chương 6: Diễn tả...
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ng-P
Phần 1: Cách viết đúng văn phạm Phần 2: Chia động từ Phần 3: Cách viết đúng văn phạm Phần 4: Cách viết và cách nói Phần 5: Đáp án các bài tập
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ng-P
Phần 1: Khám phá các loại hình văn bản Phần 2: Sự cố kết của văn bản Phần 3: Sự nhất quán của văn bản Phần 4: Bài tập Phần 5: Phụ lục
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Va-V
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Va-H
1. Chú ý về cách phát âm 2. Câu và mệnh đề - phạm vi của danh từ 3. Sự tương hợp của đồng vị ngữ và của tính từ, thuộc từ 4. Số lượng, cấp độ 5. Đại từ sở hữu 6. Các từ nghi vấn và tán thán 7. Đại từ...
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Va-D
Phần 1: Tổng quát Phần 2: Từ câu đến văn bản Phần 3: Phần phụ thêm
Ký hiệu xếp giá: 425 Đ406V
Cuốn sách này trình bày các vấn đề liên quan đến: verbs, pronouns, nouns, modifiers, comparatives, connectors, point of view, agreement, introductory verbal modifiers: illogical modifiers, parallel...
Ký hiệu xếp giá: 425 B102T
Nội dung sách gồm: cấu trúc và văn phạm tiếng Anh, 600 câu luyện tập cấu trúc câu, 600 câu luyện tập văn phạm.
Đang xem: 664