Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
33 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3A203C
Sách dạy cho người học những chức năng ngôn ngữ/giao tiếp, ngữ pháp và từ vựng quan trọng để sử dụng tiếng Anh một cách có hiệu quả trong những tình huống giao tiếp hàng ngày: các mối quan hệ gia...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076T2384v 2014
Sách gồm các bài học: present tense; past tense; geruds/infinitives; subject-verb agreement; auxiliaries; ralative pronouns; nouns/pronouns; adjectives/ adverbs; comparisons; conjunctions; modifiers;...
Ký hiệu xếp giá: 332.64Ch-K
Chương 1: Khái quát về thị trường tài chính Chương 2: Những vấn đề chung của Thị trường chứng khoán Chương 3: Các loại hình doanh nghiệp và quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện...
Ký hiệu xếp giá: 511.500 4Ly-D
Chương 1: Các khái niệm cơ bản Chương 2: Bậc của đỉnh đồ thị Chương 3: Xích, chu trình, đường và vòng Chương 4: Đồ thị liên thông Chương 5: Hàm Grundy Chương 6: Chu số Chương 7: Sắc số cà đồ thị màu...
Ký hiệu xếp giá: 332.632B510K
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Giá trị của đồng tiền theo thời gian; Lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán; Phân tích chứng khoán; Phân tích lựa chọn trái phiếu; Phân tích lựa...
Ký hiệu xếp giá: 363.702Qu-N
Chương 1: Những vấn đề môi trường của phát triển đô thị và khu công nghệp Chương 2: Luật pháp quản lý và các tiêu chuẩn môi trường Chương 3: Các phương cách Quản lý môi trường đô thị và khu công...
Ký hiệu xếp giá: 658.802Qu-T
Chương 1: Tổng quan về chiêu thị và quản trị chiêu thị Chương 2: Khía cạnh kinh tế - đạo đức - xã hội Chương 3: Quá trình truyền thông Chương 4: Thiết lập mục tiêu và ngân sách Chương 5: Quảng cáo...
Ký hiệu xếp giá: 332.64Th-K
Phần 1: Thị trường chứng khoán Phần 2: Sở giao dịch chứng khoán Phần 3: Ngân hàng doanh nghiệp và Thị trường chứng khoán Phần phụ lục: Thị trường chứng khoán và kinh nghiệm quản lý Thị trường chứng...
Ký hiệu xếp giá: 332.64Th-K
Chương 1: Thị trường tài chính Chương 2: Đại cương về thị trường chứng khoán Chương 3: Công ty cổ phần Chương 4: Chứng khoán - hàng hóa của thị trường chứng khoán Chương 5: Phát hành chứng khoán công...
Ký hiệu xếp giá: 333.64Th-P
Chương 1: Các hình thức đầu tư cổ phiếu; Chương 2: Thị trường chứng khoán có phải là một hình thức cờ bạc; Chương 3: Mua, bán và đọc thông tin; Chương 4: Khi nào mua; Chương 5: Mua cổ phiếu nào; ...
Đang xem: 1490