Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
523 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.404L673
Contens: An overview of project management -- The role of the project manager -- Planning the project -- Developing a mission, vision, goals, and objectives -- Using the work breakdown structure to...
Ký hiệu xếp giá: 005.754SQL
Chương 19: Tổng quan về MXL Chương 20: Tích hợp MXL và SQL server 2000 Chương 21: Tìm hiểu BCP Chương 22: Giới thiệu DTS Data Transformation Services Chương 23: Bản sao dữu liệu Chương 24: SQL server...
Ký hiệu xếp giá: 005.3Office
Phần 1: Khởi nhập Phần 2: Microsoft Word Phần 3: Microsoft Excle Phần 4: Microsoft Powerpoint Phần 5: Microsoft Access Phần 6: Microsoft Outlook Phần 7: Microsoft Publisher Phần 8: Sử dụng Small...
Ký hiệu xếp giá: 005.754SQL
Phần 1: Tạo một CSDL được thiết kế tốt Phần 2: Cải tiến sự truy cập dữ liệu Phần 3: Tối ưu hóa hệ thống SQL server
Ký hiệu xếp giá: 005.754SQL
Chương mở đầu : Bắt đầu với SQL server Books Online Chương 1: Những đặc điểm mới trong MS SQL server 2000 Chương 2: Cài đặt SQL server 2000 Chương 3: Các tính năng mới SQL server 2000 Chương 4:...
Ký hiệu xếp giá: 658.404M145
Contents: The Painless Faster, Simpler Method for Smaller Projects and Newer Project Managers; The Painless Tried - and - True Method For Larger, More Complex Projects and Experienced Project...
Ký hiệu xếp giá: 658.404M200R
Brief contents: Introduction; Product Planning and Competitive Priorities; Forecasting; Process Design; Technological Choices; Work Measurement; Capacity and Maintenance; Location; Layout; Materials...
Ký hiệu xếp giá: 658.404M200R
Brief contents: Project Initiation; Project Implementation; Project Termination, Multicultural Projects, and Unsolved Problems.
Ký hiệu xếp giá: 658.404H424
This book includes: Introduction; Defining the Project; Planning the Project; Implementing the Plan; Completing the Project; Summary.
Ký hiệu xếp giá: 658.403R521
This book includes: Introduction to Project Management Concepts; Exploring the PMBOK Guide; Project Management Contemporary Topics.
Đang xem: 1735