Thư viện Lạc Hồng
Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
Tài liệu trong : Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
1022 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 495.7 K843 2
Cuốn sách "Tiếng Hàn 2 Seoul" là tập sách thứ hai của loạt sách giáo khoa tiếng Hàn của Viện Giáo dục Ngôn ngữ của Đại học Quốc gia Seoul, dành cho những người lớn có kiến ​​thức tiếng Hàn với khoảng 200 giờ học hoặc tương đương. Văn bản nhằm mục đích phát triển các kỹ năng giao tiếp cần thiết...
Ký hiệu xếp giá: 495.78 S4789 2b
Cuốn sách "Tiếng Hàn 2B Seoul" do Viện giáo dục ngôn ngữ Đại học Seoul biên soạn, NXB Đại học Seoul.
Ký hiệu xếp giá: 495.78 S4789 4a
Chủ đề: Tiếng Hàn
Cuốn sách "Tiếng Hàn 4A Seoul" do Viện giáo dục ngôn ngữ Đại học Seoul biên soạn, nxb. Đại học Seoul.
Ký hiệu xếp giá: 001.42 N5768d 2015
Cuốn sách này ra đời trên cơ sở tập hợp những bài viết về hai nội dung chính: nghiên cứu khoa học và việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học. Trong phần đầu, tác giả cố gắng làm rõ các khái niệm cốt yếu như “hoạt động nghiên cứu khoa học”, “cơ sở khoa học”, cách xác định đề tài nghiên cứu, vấn đề...
Ký hiệu xếp giá: 611.0022 N474 2015
Đây là bản tiếng Việt được dịch theo ấn bản Atlas of human anatony của nhà xuất bản Elsevier. Cuốn sách tập hợp 532 trang hình với nhiều hình vẽ màu chính xác, như thật về các chi tiết giải phẫu. Tác giả sắp xếp các trang vẽ theo từng vùng, các danh từ được sử dụng theo bản danh pháp giải phẫu quốc...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 G434.1
Giáo trình kế toán tài chính - Quyển 1 giới thiệu tổng quan về kế toán tài chính; kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định; kế toán nợ phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu; kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh.
Ký hiệu xếp giá: 005.133 D928k
Cuốn sách trình bày các khái niệm cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình và các vấn đề liên quan đến lập trình như giải thuật, độ phức tạp của giải thuật. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++ gồm các khái niệm và các thành phần cơ bản cần có của ngôn ngữ lập trình. Trình bày các cấu trúc lệnh điều...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 07 H561D 2014
Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau: Phần 1: luật đấu thầu (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2014); Phần 2: quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu (Có hiệu lực từ ngày 15/8/2014); Phần 3: quy định mới về quy chế đấu thầu; Phần 4: mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu, thủ tục cấp phép...
Ký hiệu xếp giá: 004.6 NG527N 2014
Nội dung cuốn sách gồm: Khái niệm cơ bản về mạng máy tính; Kiến trúc mạng và mô hình kết nối các hệ thống mở OSI; Công nghệ mạng cục bộ - LAN; Mạng Internet và công nghệ TCP/IP; Kết nối liên mạng với TCP/IP; Công nghệ mạng không dây và hệ thống thông tin di động; Các công nghệ phát triển ứng...
Đang xem: 1705